Nitrogen Mustard (hn2)'ın Sıçanda Lethal Doz

Osman Özcan,Selçuk Duman,Kemal Irmak,Hüseyin Uysal,Hasan Koç

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 197-204
Özeti Nitrojen mustardın LD50 ve LDloo seviyelerinde nonmalignant dokulara olan etkilerini incelemek amacıyla yapılan çalışmada 30 sıçan kullanıldı. İ.P. olarak gebe sıçanlara verilen etkenin etkileri ışık mikroskobik seviyede değerlendirildi. Karaciğerde doz-cevap ilişkisiyle doğru oranlı!, olarak gelişen dejeneratif bozukluklar, dalakta beyaz pulpa organizasyonunun bozukluğu, böbrekte fokal kanamalar ve periferik kan yaymasında lökopeni tes-bit edildi. Embriyoların uygulama sonrası rezorbe olduğu preparasyonlarda gözlendi. Gebelerde nitrojen mustardın uygulama zorunluluğunda toksik etkilerinin göz önüne alınması gerektiği vurgulandı.

 

in this study whose object was to invest the ef-fects of nitrogen mustard in the level of LD5o and LDloo on nonmalignant tissues 30 rats were used. The effects of nitrogen mustard which was giyen int-raperitoneally to pregnant rats were investigated with light microscope. In the liver degenerative defects which increased with increasing dose, in the spleen white pulp orga-nization defects, in the kidney focal bleedings and in the peripheric blood smear leucopenie were detected. After procces it was observed that embrios were re-sorbed. It was emphasised that in the obligation of the use of nitrogen mustard in pregnants the toxic ef-fects should be taken care.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Osman Özcan, Selçuk Üniversitesi GATA Histooloji-Embriyoloji BD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nitrogen Mustard (hn2)'ın Sıçanda Lethal Doz ,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme