Normal Doğumda Kontinü Epidural Analjezi: Lidocaine- Bupivacaine Kıyaslaması

Ateş Duman,Şeref Otelcioğlu,Sadık Özmen

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 545-550
ÖzetiMultipar 28 gebeye L3-4 aralığında kontinü epidaral kateter yerleştirdik. Kateter aracılığı ile birin•i gruba (11.14) 14-15 ntl % 1 Lidocaine, gruba (n=14> 14-15m1. % 0.375 Bupivacaine enjekte ettik. Gruplar arasında analjezi yeterliliği ve cefalad yaptım farkı yoktu. Ek dozlar ilk dozun yarısı idi. Ilk doz etki başlama süresi ve etki süreleri iki grup arasında ileri derecede farklı bulundu (p<0.01). Kardiyovasküler sistem etkileri her iki grupta benzer şekilde sit:bildi. Gruplar arasında motor blok farkı bulunmadı. Doğumdan sonra birinci ve beşinci dakikada Apgar farkı 1. grupta anlamsız (p>0.05), 2. grupta anlamlıı (p<0.01) bulundu. Iki grup Apgar skoriart arasında istallksel fark yoktu (p>0.05). ller iki ajanda doğum analjezisinde yeterli ve emin olarak değerlendirildi. Bupivaraine, ek doz gereksiniminin az olması ve etki süresinin uzun olması nedeniyle tercih edilebilir kabul edildi.

 

Epidural catheters were applied in 28 =d-tiparous parturients by using the L3-4 !eve!, 14-15 mi of 1% lidocaine was giren group I (n.14), while the same amou►t <>f 0.375% Bupivacaine to group 11. The quality of analgesia and cefalad spre-ad were simikır. The top up doses were half the pri-mary dosage. The duration for the ►e.t.:in►ing and the duration of analgesia between the iıririrrf doses amongst the two groups were significant (p<0.01). The cardiovascular stability was excellent for the two drugs. No differe►ce was recorded for motor blockade. The Apgar srorage was nonsignifica►t for group 1 in the first and fifth nünutes (p>0.05). The same scores vere significa►i in group 11 (p<0.01). The scores were no►signijicant between the two groups (p>0.05). Both drugs were considered safe and effective in labour analgesia. Because of the less need for top up doses, Bupivacaine was ronsidered more pre-ferable.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ateş Duman, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Normal Doğumda Kontinü Epidural Analjezi: Lidocaine- Bupivacaine Kıyaslaması, Araştırma makalesi,
, Vol.8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco