Normotansif Ve Hipertansif Prostat Hipertrofili Hastalarda Doksazosin Tedavisi

Talat Yurdakul,Giray Karalezli,Bülent Yiğit

  •  Yıl : 1998
  •  Cilt : 14
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 155-158
Özeti Benign prostat hipertrofisi (BPH) tanısı almış normotansif (grup I) (n=21) ve antihipertansif kullanan nor-motansif (grup Il) (n=13) hastalarda, selektif bir alfa-1 bloker olan doksazosinin idrar akım hızları, uluslarası pros-tat semptom skoru (IPSS), rezidüel idrar miktarları ve kan basıncı üzerindeki etkileri araştırıldı. Hastalar 3 haftalık titrasyon periyodunu takiben 12 hafta süreyle günde 4 mg doksazosin ile tedavi edildi. Aradaki farklar bütün pa-rametreler için istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Her iki grupta da doksazosin, diastolik kan basınçlarında is-tatistiksel olarak anlamlı ama klinik olarak önemli olmayan düşmelere yol açtı_ Tedaviye bağlı yan etkiler hastalar tarafından iyi bir şekilde tolere edildi. Normotansif ve farmakolojik olarak normotansif BPH hastalarda medikal tedavi düşünüldüğünde, doksazosin, kan basınçlarında önemli düşmelere neden olmadan kullanılabilir.

 

Normotensive (group l) (n-21) and pharmacologically normotensive (group Il) (n=13) patients with benign prostate hypertrophy (BPH) are included in a survey for efficacy of doxazosin, which is a selective alpha-1 bloc-ker. The effects of doxazosin on urinary flow rates, International Prostate Symptom Score (IPSS), residual urine volume and blood pressure are evaluated. Doxazosin was giyen 4 mg for 12 weeks after a titration period of 3 weeks. Differences were found statistically significant in all parameters. In both groups, doxazosin caused a sta-tistically significant reduction in diastolic blood pressure but this was clinically unimportant. Side effects were to-lerated well by the patients. When medical treatment is indicated in normotensive and pharmacologically nor-motensive BPH patients, doxazosin can be used without significant blood pressure reduction.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Talat Yurdakul, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Normotansif Ve Hipertansif Prostat Hipertrofili Hastalarda Doksazosin Tedavisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 14(4)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme