Nötrofil Lökositlerde Solunum Patlaması Ve Nadıı Oksidaz

Mustafa Ünaldı,Osman Yılmaz,Mehmet Gürbilek,Mehmet Aköz,Mustafa Yöntem

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 173-179
Özeti Fagositozda önemli bir rol üstlenen nötrofil lökositler antibakteryal ajanları ve lizozomları içererek mikroorgartizmaları tahrip ederler. Hareketli olmaları ve fagositoz yapmaları dolayısıyla aktif bir matabolizmaya sahiptirler. Fagositozda esas olarak iki biyokimyasal olay vardır: Birisi heksoz rnonofosfat yolunun hızlanması, diğeri de 11202 oluşumudur. Fagositozda enerji ihtiyacı ve oksijen harcaması artar. Glikozun Embden-Mreyerhoff ve fosfoglukonat yolu ile yıkımı hızlanır. Glikolizde üretilen NADH üzerine oksidazın etkisiyle I-1202 oluşur. 11202 iri bakteriler üzerine öldürücü etkisi vardır. Fagositoz olayına bağlı olarak bir solunum artışı olur, buna solunum patlaması denir. Solunum patlaması kemotaksisden itibaren başlar, fagositoz sonuna kadar devam eder. Lökositlerde üretilen 11202 yetersizliğinde, mikroorganizrnaların öldürülüşü iyi olmayacağından bazı hastalıklar ortaya çıkar.

 

Neutrophil leukocytes, which have antibacterial agents and lysosom.es, play an important role in phagocytosis and destroy rnicroorganisms. They have active metabolism, because !hey are ~ille and phagocytose microorganisrnv, Principally, There are two biochernical events in phagocytosıs. First one is the acceleration of the hexose-monophosphate shunt and the second one is the generation of 11202 in phagocytosis the energy reguirement, oxygen consumption, and the breakdown of glucose via Etnbden-Meyerhoff patway increase. 11202 is produced as a resuit of the effect of oxidase on NADH produced in glycolysis. 11202 has killing effect on microorganis?rı. In phagoytosis respiration accelerates in the neutrophil leukocytes. This is called as respiratory burst. Respiratory burst siarts at the begining of the chernotaxis and continues tip ta the end of phagocytosis. 1mpaired 11202 production causes some infections. Because rnicroorganisms can not be effectively killed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Ünaldı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nötrofil Lökositlerde Solunum Patlaması Ve Nadıı Oksidaz, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme