Obez Kışılerde Akş,total Kolesterol, Iıdl - Kolesterol Ve Trıglıserıd Düzeylerı

Ahmet Çığlı,Mustafa Ünaldı,Aykut Çağlayan,Osman Yaşar öz,Süleyman Kaleli

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 379-382
Özeti 29 Obez ( I 0 kadın 19 erkek) ile 96 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubunda (44 kadın, 52 erkek) serum açlık kan şekeri (AKŞ), total kolesterol, trigliserid ve IIDL kolesterol düzeyleri aravırıldı. AKŞ düzeyleri obezlerde kontrol grubuna göre yüksek olup fark kadınlarda ve erkeklerde önemli (p < 0.01 ve p < 0.05 ) bulunmuştur. Trigliserid dü-zeylerinde ober kadınlarda kontrollere göre önemli artış < 0.02) görülmüşiür. Ober kadınlarda IIDL - kolesterol düzeyleri obez erkeklere göre önemli oranda yüksek (p < 0.001) bulunmuştur. Oberitenin diabetes mellitus için risk faktörü olabileceği kanaatine varılmıştır.

 

Serum fasting blood sugar (FBS), total cholesterol, 11DL- cholesterol and triglyceride of 96 non- obese (44femak, 19 male) and 29 <>hese (10fernale, 19 male) people were deterrnined, FBS level of obese women and men were higher < 0.01 for women, p <0.05 for men) than those of non- obese subjeets.Triglvreride level of obese women was higher (han that of controls (p < 0.02). 11DL-rholesterol levels of obese women were significantly higher !han !hese of obese men (p < 0.(01). It was roncluded that obesity may be a rise factor for diabetes mellitus (DM).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Çığlı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Obez Kışılerde Akş,total Kolesterol, Iıdl - Kolesterol Ve Trıglıserıd Düzeylerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme