Onarılamaz sinir yaralanmaları için bir kurtarma prosedürü olarak uçtan-uca nörorrafi: ilgili literatürün yeniden gözden geçirildiği üç vakanın sonuçları

RECEP MEMİK, TUNÇ CEVAT ÖĞÜN, Mehmet Arazi, M. İ. Safa Kapıcıoğlu

  • Yıl : 2001
  • Cilt : 17
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 257-261
Amaç: Uç-yan sinir anastomozu ile ilgili ilk çalışmalar geçtiğimiz yüzyılın başında bildirilmiş, ancak daha sonra bir kenara bırakılan bu teknik, yakınlarda Viterbo ile tekrar gündeme kazandırılmıştır. Bu çalışmada, uç-yan sinir anastomozu yaptığımız üç vakaya ait sonuçları inceledik. Metod: Median sinir yaralanması nedeniyle 15-22 cm arasında sinir kaybı olan üç hastaya epinöral pencere açılarak uç-yan sinir anastomozu yapıldı. Takip süreleri 12 ve 18 ay arasında idi. Duyu muayenesi için hafif dokunma, yüzeysel ağrı ve iki nokta ayırımı testleri kullanıldı. Motor değerlendirme oppozisyona bakılarak ve abdüktör pollisis brevis kası palpe edilerek yapıldı. Bulgular: Tüm hastalarda median sinir dermatomunda duyu iyileşmesi olduğu gözlendi. Ancak, üçüncü vakada parmak uçlarında tam değildi. Motor iyileşme hiçbir hastada olmadı. Oppozisyon yapabilen üçüncü vakada bu bulgu ameliyat öncesinde de vardı. Sonuç: Uç-yan sinir anastomozu, sinir dokusunda uzun kayıpların olduğu vakalarda iyi bir alternatif tedavi yöntemi olabilir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Onarılamaz sinir yaralanmaları için bir kurtarma prosedürü olarak uçtan-uca nörorrafi: ilgili literatürün yeniden gözden geçirildiği üç vakanın sonuçları
, Vol. 17 (4)
Geliş Tarihi : 02.02.2001, Kabul Tarihi : 02.02.2001, Yayın Tarihi : 02.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;