Onarılamaz Sinir Yaralanmaları İçin Bir Kurtarma Prosedürü Olarak Uçtan-Uca Nörorrafi: İlgili Literatürün Yeniden Gözden Geçirildiği Üç Vakanın Sonuçları

Tunç Cevat Öğün,Mehmet Arazi,M. İ. Safa Kapıcıoğlu,Recep Memik

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 257-261
Özeti Amaç: Uç-yan sinir anastomozu ile ilgili ilk çalışmalar geçtiğimiz yüzyılın başında bildirilmiş, ancak daha sonra bir kenara bırakılan bu teknik, yakınlarda Viterbo ile tekrar gündeme kazandırılmıştır. Bu çalışmada, uç-yan sinir anastomozu yaptığımız üç vakaya ait sonuçları inceledik. Metod: Median sinir yaralanması nedeniyle 15-22 cm arasında sinir kaybı olan üç hastaya epinöral pencere açılarak uç-yan sinir anastomozu yapıldı. Takip süreleri 12 ve 18 ay arasında idi. Duyu muayenesi için hafif dokunma, yüzeysel ağrı ve iki nokta ayırımı testleri kullanıldı. Motor değerlendirme oppozisyona bakılarak ve abdüktör pollisis brevis kası palpe edilerek yapıldı. Bulgular: Tüm hastalarda median sinir dermatomunda duyu iyileşmesi olduğu gözlendi. Ancak, üçüncü vakada parmak uçlarında tam değildi. Motor iyileşme hiçbir hastada olmadı. Oppozisyon yapabilen üçüncü vakada bu bulgu ameliyat öncesinde de vardı. Sonuç: Uç-yan sinir anastomozu, sinir dokusunda uzun kayıpların olduğu vakalarda iyi bir alternatif tedavi yöntemi olabilir.

 

Purpose: After a few reports on end-to-side nerve repair at the beginning of this century, the technique was put aside until it has recently been reintroduced by Viterbo. VVe herein present the results of three cases treated by end-to-side median-to-ulnar neurorraphy. Methods: Three patients vvith median nerve defects betvveen 15 and 22cm were treated by end-to-side nerve repair, through an epineurial window. The follow-up times were betvveen 12 and 18 months. Sensory evaluation involved superficial touch, pin-prick, and two poi'nt discrimination tests. Motor evaluation was done by assessing the presence of opposition, and palpating the abductor pollicis brevis. Results: Sensory recovery was observed in ali the patients, in the median nerve dermatome. İn case-3 it was incomplete at the tips of his fingers. Motor recovery vvas absent, except in case-1, who could perform opposition before the operation, as well. Conclusions: End-to-side nerve repair is a viable alternative in cases vvith long gaps betvveen the ends of the injured nerve.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tunç Cevat Öğün, Özel BSK hastanesi Meram tıp fakültesi Ortopedi ve travmatoloji
Eposta : [email protected])
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Onarılamaz Sinir Yaralanmaları İçin Bir Kurtarma Prosedürü Olarak Uçtan-Uca Nörorrafi: İlgili Literatürün Yeniden Gözden Geçirildiği Üç Vakanın Sonuçları, Olgu sunumu,
, Vol. 17(4)
Geliş Tarihi : 02.02.2001, Kabul Tarihi : 17.05.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme