Ondansetron Ye Droperıdol'un Postoperatıf Bulantı Ye Kusma Uzerıne Etkılerının Karsılastırılması

Sadık Özmen,Lütfi Yavuz,Ali Kart,Sema Tuncer,Ateş Duman

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 27-31
Özeti Postoperatif tehlikeli komplikasyonla►dan olan bulanti ye kusmanin 4ecitli antiemetik droglarla riskli hastalarda profilaksisi bir cok yap/Ida oneriirnektedir. calqmamizda 58 hastada ondansetron ye droperidol'un postoperatif antiemetik etkilerini 13 saat siireyle kontrol grubuyia karplaprdik. Komplikasyonlar her iic grupta da ecjt oranda (p>0.05) gozlendi. Ancak ondansetron gruhunda ge• donemde (7.-10. saatler), droperidol kullantlanlarda erken donemde (1. -7. saatler) ve kontrol gruhunda ise cok erken donemde (0.-I. saatler) bulanti kusma sikliginda artg gozledik (p<0.05). Bu bulgularimizla, riskli vakalarda ondansetron profilaksisinin yararli oldugu kanaatine vardik.

 

Prophylactic medication with antiemetic drugs for nausea and vomiting in high risk patients are recomended in may publications. In our study we evaluated the antiemetic actions 13 hours postoperative of ondansetron and droperidol on 58 patients. Complications were similar in all three groups (p>0.05). Nausea and vomiting were more frequent during the 7. and 10. hours in the ondansetron, I. to 7. hours in the droperidol and 0-1 hours in the control groups (p<0.05). With these results we cocluded that ondansetron prophylaxis is effective in high risk patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sadık Özmen, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ondansetron Ye Droperıdol'un Postoperatıf Bulantı Ye Kusma Uzerıne Etkılerının Karsılastırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme