Optogenetik Ve Beslenme

Optogenetik ve Beslenme

Esra Fidan,Işık Solak Görmüş

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 37
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 287-293
Özeti

Optogenetik, beyindeki belirli nöron gruplarını açmak veya kapatmak için ışığı kullanan biyolojik bir tekniktir.
Optogenetiğin avantajı, hücre özgüllüğünün olmasıdır. Bu şekilde belirli nöron grupları hedeflenebilir ve tüm
fonksiyonları incelenebilir. Optogenetikte ışık bir nöronun fonksiyonunu oluşturan elektirik potansiyellerine
dönüştürülerek, opsin adı verilen proteinlere sahip spesifik nöronlara yüklenir. Beynin belirlenen bölgesine
ışık tutulduğu zaman, sadece opsin yüklü nöronları aktive olur ve bu şekilde istenen potansiyel oluşturulur.
Optogenetiğin ilk çalışmaları, beyne optik fiberler aracılığıyla ışık gönderilmesi, bu şekilde deneklerin fiziksel
olarak bir kontrol istasyonuna bağlı olması şeklindedir. Sonraki zamanlarda araştırmacılar, kablosuz elektroniği
kullanarak pilsiz bir teknikle deneklerin serbestçe hareket edebilmesini sağlamış. Ancak bu cihazlar büyük hacimli
ve sıklıkla kafatasının dışına görünür bir şekilde tutturulmaları, ışığın frekansının veya yoğunluğunun hassas bir
şekilde kontrol edilmesine izin vermeyişleri ve bir seferde beynin sadece bir bölgesini uyarabilmeleri nedeniyle
kullanılmaları zor olmuştur. Işığın beynin hangi alanını seçeceği, ışığın yoğunluğunun kontrolü, ışık kaynakları
tarafından üretilen ısı ile harekete geçen nöronların yanlışlıkla aktifleştirilmesinin önlenmesi çalışmalar açısından
önem arz etmektedir. Optogenetik yöntemlerin gelişimi birçok hastalığın tanı ve tedavi yöntemlerinin fotonlarla
sağlanabilmesini kolaylaştıracaktır. Optogenetik yöntemle beslenme ile ilgili beyin bölgelerinde yapılan çalışmalar
beslenme bozukluklarının (hiperfaji, anoreksi vb.) tedavisi açı sından da oldukça önemlidir.

 

Optogenetics is a biological technique that uses light to turn on or turn off certain groups of neurons in the
brain. The advantage of optogenetics is that it has cell specificity. In this way, certain groups of neurons
can be targeted and all their functions can be examined. In optogenetics, light is transformed into electrical
potentials that form the function of a neuron and loaded onto specific neurons with proteins called opsin.
When light is shined on the designated area of the brain, only opsin-loaded neurons are activated, and in this
way the desired potential is created. The first studies of optogenetics were sending light to the brain through
optical fibers, so that the subjects were physically connected to a control station. Later, researchers used
wireless electronics to allow subjects to move freely with a battery-free technique. However, these devices
have proved difficult to use because they are large in volume and often attached to the outside of the skull
visibly, do not allow precise control of the frequency or intensity of light, and can only stimulate one area of
the brain at a time. Which area of the brain the light will select, the control of the intensity of the light, and
the prevention of accidental activation of the neurons that are activated by the heat produced by the light
sources are important for studies. The development of optogenetic methods will make it easier to provide
diagnosis and treatment methods of many diseases with photons. Studies in brain regions related to nutrition
by optogenetic method are also very important in terms of treatment of nutritional disorders (hyperphagia,
anorexia, etc.).

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Esra Fidan, Neu Saglik Bil Enst Fizyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Fidan E, Solak Görmüş ZI. Optogenetik ve Beslenme. Selcuk Med J 2021;37(3): 287-293

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Optogenetik Ve Beslenme, Derleme,
, Vol. 37(3)
Geliş Tarihi : 02.09.2021, Kabul Tarihi : 07.09.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme