Oriner Sıstem Infeksıyon Etkeni E.colplerin Çeşıtlı Antibakteriyellere Duyarlılıkları

Alaaddin Pahsa,Murat Dayanç,Halil Kurt,Hüseyin Gün

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 232-235
Özeti Çalışmamızda üriner sistem şikayeti olan olgu-ların idrar kültürlerinden izole ve identifiye edilen E.coli suşlartnın çeşitli antibakteriyellere olan duy-arlılıkları disk diffüıyon yöntmi ile araştırıldt. En duyarlı antibiyotik %83.9 ile Gentamisin, en az duy-arlı antibiyotik ise %8.1 ile Ampisilin olarak saptandı.

 

In our study we investigated antimicrobial susceptibility of E.coli strains isolated from the urine cultures of patients with urinary system complaints by disc dıllusion method. We found Gentamycine as the most susceptibile antibiotic and Ampicilline as the least susceptibile antibiotic, 83.9%, 8.1% respectively.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Alaaddin Pahsa, Selçuk Üniversitesi GATA Enfeksiyon Hastalıları ve Klinik Bakteriyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Oriner Sıstem Infeksıyon Etkeni E.colplerin Çeşıtlı Antibakteriyellere Duyarlılıkları, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme