Orta Anadolu Bölgesınde 7868 Vakada Konjenital Major Malformasyonların Sıklığı Üzerınde Bir Çalışma

Ahmet Arslan,Ferhan Paydak,Ahmet Bülent Turhan,Erol I. Yorulmazoğlu,Andaç Argon,Erdoğan Özkal

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 571-580
ÖzetiKonya Doğum ve Çocuk Bakım Evinde 1988 yılının Ocak-Ekim ayları arasında 28 gebelik haftası ve üzerinde doğan tüm yenidoğan bebekler majör malformasyonlar varlığı yönünden incelenmiştir. Bu süre içinde 3762 kız ve 4106 erkek olmak üzere top-lam 7868 bebek doğmuştur. 95'i kız ve 123'ü erkek toplam 218 bebek ölü doğmuştur. Gözlenen bebekle-rin 75'inde (%0.9) major malformasyon bulun-muştur. Majör malformasyonlu bebeklerin 66'sı (%88) tek anomali, 9'u (%12) çoğul anomali göstermiştir. Malforınasyonlu 22 kız ve 6 erkek top-lam 28 bebek ölü doğmuştur. Tek malformasyon gösteren bebeklerin 20'si santral sinir sisteminde, 9'u ağız ve sindirim, 33'ü kas ve iskelet sisteminde l'inin dolaştın sisteminde ve 1 'inin ürogenital siste-minde malformasyon görülmüştür. Tek malformas-yon görüler bebeklerin 35'i kız, 31'i erkektir. Tek malformasyonlu 18 kız ve 5 erkek toplam 23 bebek ölü doğmuştur. Çoğul malformasyon gösteren be-beklerden 4'ünün santral sinir sisteminde, 3'ünün santral sinir sistemi ve kas iskelet sisiminde, l'inin santral sinir sistemi ve sindirim sisteminde malfor-masyon görülmüştür. Çoğul malformasyon görülen bebeklerin 6'sı kız, 3'ü erkektir. Çoğul malformas-yonlu 4 kız ve 1 erkek toplam 5 bebek ölü doğmuştur. Çaltşmamızda Konya ve yöresinde bulu-nan bu bulgulartn populasyon içerisindeki olma ihti-malleri ile malformasyonlu dogumların sistemlere göre dağılımı, anne yaş grubu, anne çocuk sayısı ve anne kan grubu arasında bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır.

 

Major malformation screening was made in 7868 newborns at Konya Maternity and Children Care State 1 lospital, Turkey, January through October in 1988. Newborns, 28 weeks old and over were subjected to physical examination and the blood type determinations when needed. Blood type determinations were made for all mothers who gaye birth. During 10 months period, of the 7868 babies born 3762 were female and the- remaining 4106 babies were males. Among the 218 stillborn babies, 95 of them were female and 123 were males. 75 babies bora with major malformations, and 66 (88%) of 75 had single and the remaining 9 (12%) had multiple malformations. The overall incidence is found to be 0.9% and 0.11% for single and multiple malformations, respectively. About 51% of 66 newborns had musculo-skeletal system, 30% Central nervous system, 14% digestive system, 1,5% circulotory system, 1,5% urogenital system malformations, respectively. Also, musculo-skletal system malformations were found more often in males [han female infants. Similarly, pes equino-varus was predonzinant among the males whereas polydactylism among the females. In musculo-skeletal malformation system, stillbirth frequency is rather low (3 females and 1 male out of 33 ınalformed cases).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Arslan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Orta Anadolu Bölgesınde 7868 Vakada Konjenital Major Malformasyonların Sıklığı Üzerınde Bir Çalışma, Araştırma makalesi,
, Vol.7(4)
Geliş Tarihi : 13.11.1991, Kabul Tarihi : 13.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco