ORTOPEDIK CERRAHI UYGULANAN HASTALARIN HEPATiT-B YUZEY ANTIJEN YONUNDEN ARASTIRILMASI

M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Abdurrahman Kutlu, Cafer Ayata

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 177-179
Hepatit-B enftksiyonu faun diinyada yaygin olan Onemli saglik sorunlarindan birisidir ve bu sorun ozellikle hastalarla yakin temasta bulunan saglik perosoneli kin ayri bir &nem taornaktadir. Bu calurnada, Selcuk Universitesi Tip Fakilltesi Or-topedi ye Travmatoloji Anabilim Dalmda Aral& 1992- Haziran 1994 tarihleri arasinda yatarak te-davi goren her pasta rutin olarak Hepatit-B yiizey antijen (HBsAg) to i tcaltgt yOniinderi incelendi. Bu 19 aylik anon icinde incelenen 685 hastarun 47'sinde (%6.8) 11BsAg pozitifligine rastlandi_ HBsAg pozitif olarz hastalardan rastgele 50 hastada taburcu olduktan 2 ay sonraki kontrollerinde HBsAg tekrar caluildi ye 1 h?zstada (%2) HBsAg pozitif bu-ludu. Ancak hastada B hepatitine ait klinik ye la-boratuvar bulgu yoktu. Buna gore hepatit yoniinden yiiksek risk altinda bulunan saglik personeli ile ba-olmayan diger insarilarm korunmasi ile gerekli onlemlerin alinmasimn fart oldugu vurgulandi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ORTOPEDIK CERRAHI UYGULANAN HASTALARIN HEPATiT-B YUZEY ANTIJEN YONUNDEN ARASTIRILMASI
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;