Otoakustık Emüsyonlar

Bedri Özer,Yavuz Uyar,Ziya Cenik

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 473-478
Özeti Otoakustik emüsyonlar kokleadan kaynaklanan, iç kulak sıviları, kcmikcik zinciri ve timpan zarı aracılığı ile dış kulak yoluna taşınan enerjinin işit-sel frekan.staki miktandir. Bir başka tanımlama ile dış kulak yolundan kaydedilen koklear kaynaklı enerji salınımıdir. Koklear fonksiyon hakkındaki görüşler son 10 yılda çok büyük değişikliklere uğramıştır. Bu ko-nudaki morfolojik, fizyolojik, pisikoakustik ve de-neysel çalışmalar bu değişime katkıda bulunmuştur. Koklear fonksiyonla ilgili görüşlerde en önemli katkı kokleanın sadece sesleri alan değil aynı za-manda akustik enerji üreten bir yapı olduğu ger-çeğidir. Bilindiği gibi işitsel sensoryal hücreler mekanik stimulusu elcktriksel impulsa dönüştüren bir me-kanoreseptördür. Orta kulağın mekanik fonksiyonu gereği iç kulak sıvılannda başlayan dalgalanma korti organında sensoryal hücrelerin silier de-metlerinde eksitatör ve inhibitör etkili harekete neden olmakta, bu hareket eksitatür yönde iken si-naptik aralıkta afferent nörotransm ilter ajan salınımını başlatmakta, sonuçta nöral impuls doğmaktadır

 

Otoacoustic emulsions are the amount of energy in the auditory frequency that originates from the cochlea, carried to the external auditory canal via the inner ear fluids, the small chain and the tympanic membrane. In other words, it is the cochlear energy release recorded from the external auditory canal. Views about cochlear function have changed enormously over the past 10 years. Morphological, physiological, psychoacoustical and experimental studies on this subject have contributed to this change. The most important contribution to the views on cochlear function is the fact that the cochlea is a structure that not only receives sounds but also produces acoustic energy. As it is known, auditory sensory cells are a meta-canoreceptor that converts mechanical stimulus to electrical impulse. Due to the mechanical function of the middle ear, the fluctuation that starts in the inner ear fluids causes excitatory and inhibitory action in the ciliary de-metes of the sensory cells in the corti organ, while this movement is in the excitatory direction, it initiates the release of afferent neurotrans ilter agent in the synaptic space, resulting in a neural impulse.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bedri Özer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Otoakustık Emüsyonlar, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme