Ototoksisite

Ayşegül Cenik,Ziya Cenik,Harun Doğmuş

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 183-187
Özeti Kullanılan bazı ilaç ve kimyasal ajanlar vıicutta bazı bölgelerde toksik etki oluşturabilmektedirler Ototoksik etki bunlardan önemli bir bölümünü oluşturur. Günümüzde kullanıma giren ilaçların artması ve bu ilaçların rastgele kullanılması ile bu istenmeyen yan etki giderek art-maktaılzr. Bunun için literatür incelenerek konunun önemi vurgulanrnaya çalışıldı.

 

Some of the drugs and chernical agents produce toxical effects on the some paris of the human Ototoxicity is an irnportant one. Today this unwilling effect increased related ta number of drugs increased and they are used unconsciously. Because of this we give attention at this subject once more with review the literatüre.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayşegül Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ototoksisite, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme