Pankreas Yaralanmaları

Rahmi Kaya,Adnan Özpek,İsmail Kabak,Süleyman Kalcan,Koray Koşmaz,Orhan Alimoğlu

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 184-186
Özeti Bu çalışmada kliniğimizde künt travmaya bağlı gelişen pankreas yaralanmalı olgularımızın tedavi ve takip sonuçlarını irdelemeyi amaçladık. Pankreas yaralanmalarının büyük kısmı eksternal drenajla tedavi edilebilen düşük dereceli yaralanmalardır. Pankreas yaralanmalarının teşhisinde, Bilgisayarlı Tomografi %80 lik tanı hassasiyetiyle en iyi yöntemdir. Pankreas yaralanmalarında, ana pankreatik kanalın hasarlanmış olması mortalite ve morbiditeyi artırmaktadır. Bu makalede, Nisan 2009 ve Aralık 2011 tarihleri arasında kliniğimize yatırarak tedavi ettiğimiz künt travmaya bağlı izole pankreas yaralanması bulunan ve hemodinamileri stabil 4 hasta analiz edildi. Hastaların 3’ü erkek, 1’i kadın, yaş ortalaması 22 (17- 28) idi. Bunların 2’si opere edilirken, 2 hastaya non-operatif takip ve tedavi uygulandı. Opere edilen hastalarda pankreas fistülü gelişirken, non-operatif takip edilen hastalar herhangi bir komplikasyon gelişmeden taburcu edildiler. Eksternal drenaj ve konservatif tedavi düşük grade pankreas yaralanmalarında etkin tedavi yöntemleridir.

 

Most pancreatic injuries are minor and can be treated by external drainage. CT represents the best noninvasive diagnostic method for the detection of pancreatic injury, with sensitivity and accuracy of at least 80%. Morbidity and mortality rates for isolated pancreatic trauma are directly related to the presence of damage at the pancreatic duct. This article is based on 4 patients who have applied to our Department of General Surgery in Ümraniye Training and Research Hospital between April 2009 and December 2011. Three of the patients were men, and one of them was woman. The average age of the patients was 22 (17-28). Two of them have undergone surgery and drainage. Two patients have been treated with conservative treatment. Pancreatic fistula was seen in two patients. External drainage and conservative treatment are effective treatments for the low grade pancreatic injuries.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Rahmi Kaya, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pankreas Yaralanmaları, Olgu Sunumu,
, Vol. 29(4)
Geliş Tarihi : 21.02.2012, Kabul Tarihi : 10.07.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme