Parapleoye Yol Amayan Bır Lomber Vertebra Kırıklı-•clkıgının Posterıor Cerrahı Girisimle Tesbıtı

M. İ. Safa Kapıcıoğlu,Mahmut Mutlu,Bahri Kasal,Abdurrahman Kutlu

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 427-431
Özeti Nadir olarak goralen parapleji nieydana ge-tirmenn4 bir lateral lumber vertebra ktrikli-cikik va-kast. sunuldu. 23 ycginda erkek hasta trafik kazast sebebiyie miiraccat etti. Ktralt ciktktn cerrahi tes-biti denemneksizin Alct Spinal Sistemiyle saglandL Limn dOnem takip (ameliyattan sonra 3 sonuclaruun cok iyi oldugu görüldü.

 

A rare complete lateral .fracture-dislocation of the lumbar spine without paraplegia is reported. A 23 year-old man injured by traffic accident. Fixation offracture-dislocation ti aS obtained using Abet Spi-nal System without trying reduction. Long-term fol-low up (3 years after operation) showed an excellent result.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travnatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Parapleoye Yol Amayan Bır Lomber Vertebra Kırıklı-•clkıgının Posterıor Cerrahı Girisimle Tesbıtı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme