Parkinsonizm-Demans

Zehra Akpınar,Betigül Yürüten,Ali Ulvi Uca,Yahya Paksoy

  •  Yıl : 2003
  •  Cilt : 19
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 161-165
Özeti Bu yazıda bir yıl önce başlayan ilerleyici konuşma bozukluğu, hareketlerde yavaşlama ve istem dışı hareket yakınmaları ile başvuran 27 yaşında bir erkek olguyu sunduk. Nörolojik muayenesinde bradikinezi, tüm ekstrem- Itelerinde rijidite ve tremor saptanan olgunun kognitif fonksiyonları da bozulmuştu. Kan sayımı, rutin biokimya sonuçları, serum seruloplazmin ve bakır düzeyi, karaciğer biopsisi normal olan hastanın kranial manyetik rezonans görüntülemede (MRG) T2 ağırlıklı kesitlerde frontotemporal atrofi, globus pallidus ve substansiyanigrasında hiper- intensite mevcuttu. Elektromyografide (EMG) motor ve duysal iletinin normal, servikal ve ekstremite kaslarında motor ünit potansiyellerin (MÜP) uzun süreli olduğu görülen olgunun klinik ve laboratuvar bulguları literatür eşliğinde tartışıldı.

 

We report a 27 year-old man with a history of one year of Progressive slowing of movements, speech and tremors in extremities. Neurological examination revealed cognitive impairment, bradykinesia, rigidity and tremor in the ali extremities. Routine biochemical tests, blood count, serum ceruloplasmine and copper values, liver biopsy were ali normal. BRain magnetic resonance imaginary (MRI) showed frontotemporal atrophy, hipointensities in globus pallidus and substania nigra in T2 weighted images. Electromyography (EMG) showed normal motor and senso- ry conduction velocities but widespread large motor unit potentials (MUP) in cervical and extremity muscles. These findings have been reviewed in the light of relevant literatüre.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Zehra Akpınar, Necmeddin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Parkinsonizm-Demans, Olgu sunumu,
, Vol. 19(3)
Geliş Tarihi : 25.12.2002, Kabul Tarihi : 20.02.2003
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme