PARKINSONLULARDA GORSEL UYARILMIS KORTIKAL CEVAPLAR UZERINE TEDAVININ ETKISI

ORHAN DEMİR, Nurhan İlhan, Ayşe Güvenç

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 81-85
Parkinsonlularda Gorse! Uyarilmif Kortikal Po-tansiyelkrin (Visual Evoked Potentials: VEP) amp-litiidiinde ve latansinda degiAlik oldugu bazt ca-limalarda bildirilmektedir. Ozellikle VEP amplitiidiiniin elektrogenezinde Dopaminin roliine ipret edilerek Parkinsonlularda gorielen VEP amp-.litiid diisiikliigzirziin Dopamin yetersizliginden ileri geldigi soylenmektedir. Bu calq-mada bir grup par-kinsonlu hastadan elde edilen VEP degifiklikkri kontrol grubu ile karitlaprilip dopaminerjik tedavi oncesi elde edilen VEP latans ye amplitiidlerinin te-- davi sonrastnda degi§ip degiimedigi araprilmtotr. calt§ma kin 19 Parkinsonlu hastada tedaviye ba§.- lamadan Once ye tedavi ile (Dopa ve/veya Dopamin Agonisti) klinik optimal diizelme halindeyken VEP incelemesi yapildt. Elde edilen tedavi oncesi amp-litiidler (L2-L3: 9,4±4,7 mikrovolt) ye latanslar (112,5±10,9ms), tedavi sonrast elde edilen amp-litiidler (L2-L3:12,4±7,2 mikrovolt) ye latanslar (113,4±9.4 Ins) ile istatistiki olarak karplavirtldt. Tedavi oncesi ye sonrast latanslar arastnda bir lark gliziiltizezken (p>0,05) tedavi sonrast VEP amp-litiidiiniin tedavi oncesine gore farklt oldugu (p<0,05) Bu bulgulann dopaminin VEP amp-litiidiiniin elektrogenezinde rolii oldugu destekledigi katustna varildt.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PARKINSONLULARDA GORSEL UYARILMIS KORTIKAL CEVAPLAR UZERINE TEDAVININ ETKISI
, Vol. 12 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1996, Kabul Tarihi : 15.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;