Parmak Ucu Doku Defektlerinde Dijital Arter Perforatör Flebinin Kullanımı

Digital Artery Perforator Flap Use in Finger Defects

Alper Ural,Fatma Bilgen,Mahmut Durak Ceviz,Mustafa Rıdvan Yanbaş,Mehmet Bekerecioğlu

  •  Yıl : 2020
  •  Cilt : 36
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 343-351
Özeti

Amaç: Parmak ucu defektlerinin rekonstrüksiyonunda dijital arter perforatör flebi kullanarak yapılanrekonstrüksiyonlar ile ilgili deneyimimizi bildirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Parmak defektleri nedeniyle ameliyat edilenve dijital arter perforatör flep ile rekonstrüksiyon yapılan 8 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar etyoloji, cinsiyet, yaş, komorbidite ve sonuçlar açısından değerlendirildi. Fleplerin boyutları 20 x10 mm ile 25 x20 mm arasındaydı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 43,6 ( 19-66) idi. 8 flebin 6'sı tam olarak sağ kaldı ve sorunsuz iyileşti. Bir flepte kısmi cilt nekrozu yaşanırken 1 flep ise tamamen kaybedildi. Hiçbir hasta soğuk intoleransından veya eklem kontraktüründen şikayetçi değildi. Hastalardan birinde hafif tırnak deformitesi oluştu.

Sonuç: Dijital arter perforatör flebi(DAPF), komorbiditesi olmayan ve sigara içmeyen hastalarda parmak ucu defekti rekonstrüksiyonları için güvenilir ve çok yönlü bir fleptir. Tek aşamalı ameliyat prosedürü, flebi hazırlama kolaylığı, hızlı iyileşme ve dijital arterlerin korunması en önemli avantajlarıdır.

 

Aim: We aimed to report our experience of a digital artery perforator flap use in fingertip and pulp defects reconstruction

 Materials and Methods: 8 patients underwent reconstruction with digital artery perforator flap for their finger defects were enrolled in the study. The patients were evaluated in terms of etiology, sex, age, comorbidities and outcomes.  The size of the flaps ranged from 20 x10 mm to 25 x20 mm.

 Results: The average age of the patients was 43,6 (range:19-66) years. 6 of 8 flaps survived completely and healed uneventfully.1 flap was totally lost where as 1 flap had partial skin necrosis.  No patients complained of cold intolerance or residual joint contracture. Mild hooked nail deformity occurred in one of the patients.

 Conclusions:  The DAPF is a reliable and versatile flap for fingertip defect reconstructions in non smoker patients without comorbidities. Single-stage operating procedure, ease of harvest, rapid recovery and preservation of digital arteries are the most important advantages.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Alper Ural, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Ural A, Bilgen F, Ceviz MD, Yanbas MR, Bekerecioglu M. Digital Artery Perforator Flap Use in Reconstruction of Fingertip Defects. Selcuk Med J 2020;36(4): 343-351

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Parmak Ucu Doku Defektlerinde Dijital Arter Perforatör Flebinin Kullanımı, Araştırma makalesi,
, Vol. 36(4)
Geliş Tarihi : 13.11.2020, Kabul Tarihi : 08.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme