Parsıyel Trızomı 9 P 13 --> Pter Karyotıpıne Sahıp Bır Olgunun Incelenmesı

Sennur Demirel,Tülin Çora,İbrahim Erkul

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 283-285
Özeti Bu caliptada 9p 13 ---> pter parsiyel trizomisine sahip bir olgu nedeniyle, daha once vapor edilen parsiyel trizotni 9 olgulart gozden gecirihni§., fe-notipik ve sitogenetik bulgulann korelasvonu tartışıldı.

 

In this article. previous cases having partial ill-somy 9 were studied since there has been a patient with 9p 13 pier partial trisonty and. phenotypic and cytogenetic correlations have been discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sennur Demirel, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Parsıyel Trızomı 9 P 13 --> Pter Karyotıpıne Sahıp Bır Olgunun Incelenmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme