Penetran Kalp Yaralanmaları Ve Acil Cerrahı Tedavının Önemi

Kadir Durgut,Güven Sadi Sunam,Tunç Solak,Tahir Yüksek,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 419-421
Özeti Penetre kalp yaralanrnalı 7 hasta takdim edi-leı-ek acil ceı-rahinin ve peı-ikardiosentezin önemi vurgulandı. Eğer perik-aı-diosentez yetersiz kalırsa to-rakotomi tamponadı önlemek ve kanamayı kontrol etmek için ilk yapılması gerekendir.

 

Between 1987-1995, seven patients with pe-netrating cardiac ınjury were presented and the iın-portance of urgent surgeıy and pericardiocentesis were emphasized. In cardiac injuıy, pericardiocentesis is in-sufficient. thoracotomy should be prinıarly per-formed in order to relieve tomponade and control bleeding.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kadir Durgut, S.Ü. Meram Tıp Kalp Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Penetran Kalp Yaralanmaları Ve Acil Cerrahı Tedavının Önemi, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(4)
Geliş Tarihi : 13.10.1996, Kabul Tarihi : 13.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme