Penıs Fraktürü

Ali Acar,Esat M. Arslan,Zafer Yaman,Şükrü Çelik,Şenol Ergüney,Mehmet Özeroğlu

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 519-521
ÖzetiPenis fraktürü tunika albugineanın rüptüre ol-masıdır. 1991-1993 yılları arasında kliniğimiıeiıenisre ani gelişen şiddetli ağrı, şişlik ve renk değişikliği şikayetleri ile başvuran 10 yakaya fizik muayeneleri sonucu penis frağaiirii tanısı kondu. 4 hasta erken dönemde ameliyet edildi, primer onarım yapıldı. 6 hasta konservative olarak tedavi edildi. Tedaviden sonra tüm hastalarda mükemmel bir erektil rijidite sağlandı. Penil deviation görülmedi. Corporeal ci-simlerin fralaürlerinin cerrahi tedavisinde güvenli ve etkili olduğu görüşüne vardık.

 

Fracture of the penis is a rupture of the tunica albugines. In between 1991 and 1993 10 patients who were diagnosed to have penile fractures. 4 Killer:1s were treated by early surgical intervention and primary repair. 6 patients were treated conservatively. All patients perated excellenz rigidity of a straight penis. We conclude that operative managernent of afiractured corporeal body is safe and effective.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Penıs Fraktürü, Araştırma makalesi,
, Vol.9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco