Peptık Ulserılı Hastaların Biyopsı Materyallerınde Helıcobacter Pylorı'nın Saptanması

Mahmut Baykan,Özden Vural,Fatma Keklikoğlu,Ömer Karahan,Bülent Baysal

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 395-399
Özeti Üst gastrointestinal sisteinde Helicobacter pylori saptanmasinda mitli rani kul-landmaktathr. Endoskopi ycolan peptik 57 hastantn antral biyopsi Orneklerinde HP varhgt arawma amactyla ilc fa•kli yiintem calwinnvir. belirlenmesinde kullandignm: CO test. Christensen besiyerinde iireaz aktivitesi ye his-topatolojik kesitlerde mikroskopik inceleme yöntemleri karşılaştırılmıştır.

 

Many different methods have been used for the identification Helicobacter pylori in upper gast-rointestinal system. The activity iirease in Chris-tensen cigar, CLO test and microscopical oh-s'eryation in histopatolog_ycal cross sections .were comparied. in this study the aim is to research He-licobacter pylori existence in antral biopsy spe-cimens from 57 patients with peptic ulcer.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mahmut Baykan, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Peptık Ulserılı Hastaların Biyopsı Materyallerınde Helıcobacter Pylorı'nın Saptanması, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme