PERIFERIK AKCİGER LEZYONLARININ AYIRICI TANISINDA ULTRASONOGRAFİK BULGULARIN DIREK AKCIĞER RADYOGRAMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ALAATTİN VURAL, SAİM AÇIKGÖZOĞLU, KEMAL BALCI, KEMAL ÖDEV, Ahmet Candan Durak, Mustafa Erken

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 165-170
Periferik komşuluğu olan akciğer lezyonlarım ultrasonografi (US) ile incelemek mümkündür. US bu lezyonlarını kistik ve solid oluşlarını ayırmada ve plevral sıvı ile beraber olan solid yapıyı görüntüIemede başarılıdır. Çalışma kapsamına alınan 57 hastanın 49(%86) unda kesin klinik sonuç alındı. 49 hastadan 25 (%51) inde akciğer tümörü, 6(%12) sında pnömoni, 6 (%12) sında kist hidatik, 3(%6) önde enkapsule sıvı, 2(%4) Binde abse, 1 (%2) inde sol ventrikül anevrizması ve 1 (%2) inde perikardial kist hidatik saptandı. Konsolidasyonlar, hipoekojen ve içinde dallanan hiperekojen tübüler yapılar içeren solid kitleler şeklinde görüntülendi. Tümoral yapılar ise daha ekojen ve homojen solid olarak göründilendi. Atelektaziler tümörlerden daha hipoekojen, içinde yer yer vasküler ekolar olan oluşumlar şeklinde görüntülendi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PERIFERIK AKCİGER LEZYONLARININ AYIRICI TANISINDA ULTRASONOGRAFİK BULGULARIN DIREK AKCIĞER RADYOGRAMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
, Vol. 5 (4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989, Yayın Tarihi : 19.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;