PERIWTAN MİTRAL BALON VALVÜLOPLASTIDE ATRIUMLAR DÜZEYINDE SOLDAN SAĞA ŞANT: SIKLIK VE ALTIAYLIK TAKIP SONUÇLARI

İsmet Dindar, Nuri Çağlar, Oktay Ergene, Ömer Kozan, MEHMET ÖZDEMİR

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 441-445
Koşuyolu Kalb ve Araştırma Hastanesi he-modinami laboratuvarında perkütan mitral balon valvüloplasti (PMBV) uygulanan 22 olguda at-riumlar arasında soldan sağa şantın sıklığı ve 6 aylık takip sonundaki seyri araştırıldı. Şantın gös-terilmesi için oksirnetrik yöntem kullanıldı. Hiçbir olguda işlem öncesinde şant belirlenmedi. 8 olguda (% 36.36) işlem sonrasında oksimetrik olarak şant belirlendi. Sant oranı ortalama 1.72ffl.21 bulundu. Bu olguların 6 ay sonra yapılan kontrollerinde 5 ol-guda 625) şantın kalmadığı, 3 olguda (%37.5) ise Şam'ın gerileyerek devam ettiği belirlendi. Sonuç olarak PMBV sonrasında olguların önemli bö-lümünde soldan sağa şantın oluştuğu, ancak bunun klinik bir sorun oluşturmadığı kanısına varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PERIWTAN MİTRAL BALON VALVÜLOPLASTIDE ATRIUMLAR DÜZEYINDE SOLDAN SAĞA ŞANT: SIKLIK VE ALTIAYLIK TAKIP SONUÇLARI
, Vol. 8 (3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;