Perıwtan Mitral Balon Valvüloplastıde Atrıumlar Düzeyınde Soldan Sağa Şant: Sıklık Ve Altıaylık Takıp Sonuçları

İsmet Dindar,Nuri Çağlar,Oktay Ergene,Ömer Kozan,Mehmet Özdemir

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 441-445
Özeti Koşuyolu Kalb ve Araştırma Hastanesi he-modinami laboratuvarında perkütan mitral balon valvüloplasti (PMBV) uygulanan 22 olguda at-riumlar arasında soldan sağa şantın sıklığı ve 6 aylık takip sonundaki seyri araştırıldı. Şantın gös-terilmesi için oksirnetrik yöntem kullanıldı. Hiçbir olguda işlem öncesinde şant belirlenmedi. 8 olguda (% 36.36) işlem sonrasında oksimetrik olarak şant belirlendi. Sant oranı ortalama 1.72ffl.21 bulundu. Bu olguların 6 ay sonra yapılan kontrollerinde 5 ol-guda 625) şantın kalmadığı, 3 olguda (%37.5) ise Şam'ın gerileyerek devam ettiği belirlendi. Sonuç olarak PMBV sonrasında olguların önemli bö-lümünde soldan sağa şantın oluştuğu, ancak bunun klinik bir sorun oluşturmadığı kanısına varıldı.

 

Left to right shunting immediately after and 6 months later the procedure was investigated in 22 patients who had undergone PMBV in Koşuyolu Heart and Research Hospital catheterization la-boratory. Oxymetric method was used for the de-tertion of shunting. Na left to rigt shunting was de-tected before PMBV. lmmediately after PMBV it was detected left to right shunting in eight cases (36.36%). The ratio of mam pulmonary w systemic (QpiQs)flow was Six mounths later cont-rol catheterization was peıformed and it was found that teli' ta right shunting in only 3 cases with a lower QpiQs ratio. It was concluded that PMBV can induce left to right shunting in a subtantial propardon of patients but üs cliııical importance is negligible.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İsmet Dindar, Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Perıwtan Mitral Balon Valvüloplastıde Atrıumlar Düzeyınde Soldan Sağa Şant: Sıklık Ve Altıaylık Takıp Sonuçları, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme