Perkutan Endoskopik Gastrostomi Deneyimlerimiz

Hüseyin Yılmaz,Hüsnü Alptekin,Fahrettin Acar,Akın Çalışır,Mustafa Şahin

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 68-70
Özeti Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG), beslenme sorunlu hastalara uzun süreli enteral beslenme desteği için uygulanan minimal invaziv bir girişimdir. Bu çalışmamızda endoskopi ünitemizde PEG uygulanan hastaları ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel cerrahi kliniğinde Ocak 2010 - Aralık 2012 tarihleri arasında PEG yapılan 112 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Endoskopi ünitesinde lidokain (Xylocaine®) ve midazolam (Dormicum®) ile sedatize edilen hastalara “Çekme tekniği” kullanılarak, 20 F ‘lik Abboth Flexiflo endoskopik gastrostomi tüpü uygulandı. PEG uygulanan hastalar; yaş, cinsiyet, endikasyon, girişimsel komplikasyonlar, port kenarında oluşan kaçak, periportal enfeksiyon ve mortalite yönünden incelendi. Hastaların 37’si (%33) bayan, 75’i (%67) erkekti. Yaş ortalaması 53±16,57 (min 28-mak 77) idi. Hastalarda değişik patolojiler sonucu beslenme problemi mevcuttu. Ortalama PEG beslenme süresi 180±74,84 (min 10- mak 295) gündü. PEG sonrası 4 (%3,5) hastada cilt altı enfeksiyonu, 5 (%4,4) hastada gastrointesinal intolerans, 6 (%5,3) hastada gastrostomi kenarından geçici kaçak gelişti. PEG, beslenme yetersizliği olan hastalarda enteral yolun basit, emniyetli ve etkili bir şekilde kullanılabilmesini sağlayan etkin bir yöntemdir.

 

Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a minimal invasive method of enteral nutrition for the patients that the oral intake is not possible. The aim of this study is to determine the results of our PEG insertion procedure performed. We analysed the medical records of 112 patients who had an initial PEG insertion retrospectively in January 2011 and December 2012 at Selçuk University Faculty of Medicine. We inserted 20 F Abboth Flexiflo endoscopic gastrostomy tubes by the “Pull Tecnique” in all cases. No general anesthesia was needed. The records were reviewed with regard to age, gender, indications, interventional complications, the port-site leakage, periportal infection and mortality were examined. PEG was performed to 112 patients comprising 37 females (33%) and 75 (67%) males, ages ranged from 28 to 77 years with a mean age of 53±16,57 years. All patients had neurological defects that impair feeding. Average time of feeding through PEG 180±74,84 (min 10- max 295) days. After PEG, subcutaneous infection was occured at 4 (3.5%) patients, gastrointesinal intolerance was occured at 5 (4.4%) patients, leakage from gastrostomy site was occured at 6 (5.3%) patients. PEG is a simple,safe and effective feeding method for enteral nutritional deficiency in patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hüseyin Yılmaz, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Perkutan Endoskopik Gastrostomi Deneyimlerimiz, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(2)
Geliş Tarihi : 07.01.2013, Kabul Tarihi : 25.01.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme