Peyronıe Hastalmı (peyronie's Disease)

Ali Acar,Şenol Ergüney,Esat M. Arslan,Kadir Ceylan,Mehmet Özeroğlu,Zafer Yaman

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 105-108
Özeti Peyronie hastaligt, ismini 1743'de ya§ami4 olan Fransa Krali XV. Lui'nin cerrahi Francois de la Peyronie'den airnitir. Hastalikta, tunika albugineanm korpus kavernosumu cevreledigi ktstrnlarda ce§itli nedenlere bagli olarak skar dokusu olu§makta (plak), bu da tutulmu4 plan krsimda elastasite kaybma, dolayisiyla ereksiyon esnasinda o kisirnda biikiilrneye neden olmaktathr. Yapilan ara§tirmalarda insidensi %1 olarak belirlenmi4 olan hastalik daha. cok orta ya§li hastalarda gorulur. Genclerde ye cok ya§hlarda nadirdir. Siyahlarda az, dogulularda ise hemen hemen hic gortilmernektedir

 

Peyronie's disease was named after King XV of France, who lived in 1743. Lui's surgery is more than Francois de la Peyronie. In the disease, scar tissue forms (plaque) in the cysts where the tunica albuginea surrounds the corpus cavernosum due to various reasons, which causes the loss of elasticity in the affected plan crest, and thus, it causes a congestion in that region during erection. The disease, whose incidence has been determined as 1% in the studies, is still. It is mostly seen in middle-aged patients. It is rare in young people and very old age. It is less seen in black and almost never seen in eastern.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Peyronıe Hastalmı (peyronie's Disease), Araştırma makalesi,
, Vol. 10(1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme