Pilonidal Hastalığın Toplumda Görülme Sıklığı, Yaşa Ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Erken Sonuçlarımız)

AHMET OKUŞ, BARIŞ SEVİNÇ, NERGİS AKSOY, MEHMET ALİ ERYILMAZ, ÖMER KARAHAN, SAİD BODUR, HARUN PERU

  • Yıl : 2013
  • Cilt : 29
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 120-122
Pilonidal sinüs interglutal bölgede görülen ve sıklıkla genç popülasyonu etkileyen kronik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın sıklığı ile ilgili yapılmış olan çalışmalar toplumun tümünü temsil kabiliyeti olmayan askeri personel veya hastane verilerine dayanmaktadır. Bundan dolayı hastalığın gerçek sıklık ve yaşa göre dağılımını tespit etmek amacıyla bu epidemiyolojik tarama çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Tarama için etik kurul izni ve yasal olur alındıktan sonra Konya ili popülasyonunu temsil edecek şekilde, nüfusa ağırlıklı sistematik küme örnekleme 49 yerleşim birimi belirlenmiştir. Küme hacminin 100 olarak belirlenmiştir. Belirlenen yerleşim birimlerinde 18 yaş üstü ve taramayı kabul eden kişilerden yazılı onamları alınarak gerçekleştirildi. Sonuçların genel ve yaş dağılımına uygun olarak yüzde olarak verilmesi planlandı. Halen devam eden tarama 20 bölgede gerçekleştirilmiş ve 2000 kişi değerlendirilmiştir. Taramaya dahil olan kişilerin yaş ortalaması 45(18-94) olup, 936’sı (%46,8) erkek ve 1064’ü (%53,2) kadındı. Değerlendirilen 2000 kişide 22 opere, 16 primer olgu ve 1 de nüks pilonidal sinüs olmak üzere toplam 39 (%1.95) olgu tespit edilmiştir. En sık görüldüğü yaş aralığı %4,1 ile 18-30 arasıdır. Taramada sadece iki bayanda pilonidal hastalık tespit edilmiş olup erkek/kadın oranı 19/1 idi. Pilonidal hastalık prevelansı toplum temelli bu çalışmada %1,95 olarak tespit edilmiştir. Hastalık en sık erkeklerde ve 18-30 yaş arası popülasyonda %4,1 oranında görülmektedir. Erkeklerde genel olarak görülme sıklığı %3,9’dur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Pilonidal Hastalığın Toplumda Görülme Sıklığı, Yaşa Ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Erken Sonuçlarımız)
, Vol. 29 (3)
Geliş Tarihi : 09.01.2013, Kabul Tarihi : 09.01.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;