Pilonidal Hastalığın Toplumda Görülme Sıklığı, Yaşa Ve Cinsiyete Göre Dağılımı (erken Sonuçlarımız)

Ahmet Okuş,Ömer Karahan,Mehmet Ali Eryılmaz,Abdülhalim S. ay,Barış Sevinç,Nergis Aksoy,Said Bodur,A. Hakan Halıcı

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 120-122
Özeti Pilonidal sinüs interglutal bölgede görülen ve sıklıkla genç popülasyonu etkileyen kronik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın sıklığı ile ilgili yapılmış olan çalışmalar toplumun tümünü temsil kabiliyeti olmayan askeri personel veya hastane verilerine dayanmaktadır. Bundan dolayı hastalığın gerçek sıklık ve yaşa göre dağılımını tespit etmek amacıyla bu epidemiyolojik tarama çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Tarama için etik kurul izni ve yasal olur alındıktan sonra Konya ili popülasyonunu temsil edecek şekilde, nüfusa ağırlıklı sistematik küme örnekleme 49 yerleşim birimi belirlenmiştir. Küme hacminin 100 olarak belirlenmiştir. Belirlenen yerleşim birimlerinde 18 yaş üstü ve taramayı kabul eden kişilerden yazılı onamları alınarak gerçekleştirildi. Sonuçların genel ve yaş dağılımına uygun olarak yüzde olarak verilmesi planlandı. Halen devam eden tarama 20 bölgede gerçekleştirilmiş ve 2000 kişi değerlendirilmiştir. Taramaya dahil olan kişilerin yaş ortalaması 45(18-94) olup, 936’sı (%46,8) erkek ve 1064’ü (%53,2) kadındı. Değerlendirilen 2000 kişide 22 opere, 16 primer olgu ve 1 de nüks pilonidal sinüs olmak üzere toplam 39 (%1.95) olgu tespit edilmiştir. En sık görüldüğü yaş aralığı %4,1 ile 18-30 arasıdır. Taramada sadece iki bayanda pilonidal hastalık tespit edilmiş olup erkek/kadın oranı 19/1 idi. Pilonidal hastalık prevelansı toplum temelli bu çalışmada %1,95 olarak tespit edilmiştir. Hastalık en sık erkeklerde ve 18-30 yaş arası popülasyonda %4,1 oranında görülmektedir. Erkeklerde genel olarak görülme sıklığı %3,9’dur.

 

Pilonidal sinus is a chronic inflammatory disease which is seen in interglutal area and frequently affects young population. Studies done in relation to the frequency of the disease are not capable of representing the whole community and they are based on military personnel or hospital data. Therefore, it was aimed to do this epidemiologic screening study in order to determine the actual frequency of the disease and its distribution according to age. After taking the permit and legal consent of ethic committee, With population weighted systematic clump sampling which will represent Konya’s provincial population, 49 locations were selected from Konya city centre, districts and villages. It was intended to have 100 person as the clump volume in each location in the screening. In the locations determined, written consents of 18 year-old and older and those accepting the screening were taken. Giving the results in general and in percentage in accordance with age distribution was planned. The ongoing screening was performed in 20 regions and 2000 people were evaluated. Age average of people involved in the screening is 45(18-94) 936 of who (46,8%) are male and 1064 of who were (53,2%) were female. Among 2000 people evaluated, total 39 (1.95%) cases were determined 22 of which were operated, 16 of which were primary cases and 1 of which was relapse pilonidal sinus. The age range in which it is most frequently seen is 4,1% and between 18-30. Pilonidal disease was determined in only two women and man/woman ratio was 19/1 in the screening. In this communitybased study, pilonidal disease prevalence was determined as 1,95%. The disease is seen most frequently in men and at 4,1% rate in 18-30 year-old population. Its general frequency in men is 3,9%.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Okuş, MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜTESİ Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pilonidal Hastalığın Toplumda Görülme Sıklığı, Yaşa Ve Cinsiyete Göre Dağılımı (erken Sonuçlarımız), Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(3)
Geliş Tarihi : 09.01.2013, Kabul Tarihi : 26.02.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme