Pilonidal Sinüs Tedavisinde Yanlış Yöntem Seçimi

Mehmet İnce,Erol Arslan

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 177-178
Özeti Sakrokoksigeal pilonidal sinüs hastalığının (SPH) ideal tedavisinde hastalara en az zarar veren, nüks oranı düşük ve en kısa zamanda normal çalışma gücüne dönmesini sağlayan yöntemler tercih edilmelidir. Bu olgumuzda, bir ay önce eksizyon ve primer onarım yöntemi ile tedavi edilmiş ancak kısa sürede enfeksiyon ve yara açılması ile başvuran bir olguyu sunduk. Yirmiüç yaşında erkek hasta, 10 gündür devam eden intergluteal akıntı ve ağrı şikâyetleri ile acil servise başvurdu. Hastaya bir ay önce dış bir merkezde pilonidal sinüs tanısı ile eksizyon ve primer onarım uygulandı. Hastanın muayenesinde; intergluteal alanda enfekte, sütürleri açılmış ve cilt altında geniş bir boşluk saptandı. Bizim yaptığımız ikinci operasyonda; cilt altı boşlukları ve açılmış yarayı içine alan modifiye eşkenar dörtgen şeklinde eksizyon ve sağ taraftan hazırlanan cilt flebi ile primer onarım uygulandı. Hasta postoperatif 3. gün taburcu edildi ve postoperatif 5.günde derni çekildi. Hasta postoperatif 20. günde herhangi bir komplikasyon olmadan tamamen iyileşti. Olgumuz benzersiz ya da nadir değildir. Ancak, biz SPH tedavisi için en uygun yöntemin ülkemizdeki tüm cerrahlar tarafından bilinmesi ve uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

 

The ideal therapy for sacrococcygeal pilonidal disease (SPD) would be a prompt cure that allowed patients to return quickly to normal activity, with minimal morbidity and a low risk of complications. We report the case operated with excision and primer suture for SPD a month ago had infected and decomposed wound. A 23-year-old male patient was admitted to the emergency room with complaints of intergluteal discharge and pain that last for 10 days. Surgery which was excision and primer suture was applied him in other health center for SPD a month ago. There was infected and decomposed wound and a large cavity under sutured skin on intergluteal area. In the second operation, we excised decomposed wound including cavities and skin as modified equilateral quadrangle shape, a right flap was prepared and rotated to left side for primer suture. Patient was discharged on postoperative 3th day and drain was getting out on postoperative 5th day. Patient recovered completely without any complication on postoperative 20th day. Our case is no not only unique but also rare. However, we think that the most appropriate method for treatment of SPD should be known and applied by all surgeons in our country.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet İnce, Konya Asker Hastanesi GATA Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : İnce M,Arslan E.False Treatment Technique for Pilonidal Sinus Disease. Selcuk Med J 2014;30(4): 177-178

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pilonidal Sinüs Tedavisinde Yanlış Yöntem Seçimi, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(4)
Geliş Tarihi : 15.04.2013, Kabul Tarihi : 01.07.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme