Pıyasadakı Paraların Bakterıyolojık Incelenmesı

Emine İnci Tuncer,Bülent Baysal,Halil Özerol,Büyük Neşati

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 353-358
Özeti Değişik meslek gruplarındaki kişilerden ve dilencilerden toplanan; 150 adet kağıt 1000 TL ve 150 adet metal 100-500 TL ile Merkez bankasından temin edilen toplam 30 adet kağıt 1000 TL ve 80 adet metal 100-500 TL bakteriyolojik yönden incelen-miştir. Bu paraların kapsadıkları saprofit veya patojen bakteriler araştırılmıştır. Üreyen mikroorganizmalar sıklık sırasına göre Bacillus cinsi bakteriler, Entero-koklar, Pnömokoklar, S.epidermidis, E.coli, S.aureus, Enterobakteriler, diğer Stafilokoklar, Klebsiella ve Proteusdur. Kullanılan ve henüz Merkez bankasından kullanılmaya sunulmamış yeni paralar üzerindeki mikroorganizmaların istatistiki anlamlılıkları belirlenmiş, buna göre kullanılan para-lardaki üreyen mikroorganizmaların kullanılmayan paralardakine göre anlamlı derecede yüksek oldukları gözlenmşitir. Bu bilgiler ışığında halk sağlığı yönünden gerekli tedbirlerin alınması önerilmiştir.

 

Used banknotes and coins obtained from dillerent occupation groups and beggars and also unused ob-tained from Central Bank were examined bacteriolog-ically. Saprophitic or pathogenic bacteria on those mo-ney were examined. Growing bacteria on cultures made from obtained money were respectively Ba-cilles sp., Enterococcus, Pneumococcus, S. epider-midis, E.coli, S.aureus, Enterobacter sp., other sto-phylococci sp. Klebsiella and Proteus. Statistical differences of observed microorganisms on, used and unused money were determined. It was observed that the amount of microorgan-isms grew on money in circulation were significant-ly higher than those were not yet in us. Some pre-cautions were proposed in respect of public health.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emine İnci Tuncer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pıyasadakı Paraların Bakterıyolojık Incelenmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme