Plevra Ponksıyonunun Solunum Fonksıyon Testlerıne Etkısı

Faruk Özer,Gülden Paşaoğlu,Mehmet Gök,Oktay İmecik

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 71-73
Özeti Bu çalışmada, Selcuk Ciniversiwsi Tip Fakaltesi Gogiis Hastaltklart Anabilim Dall'nda takip ettigimiz yac ortalantalari 45 olan 28'i erkek, 13'u kadin toplam 41 plorezili hastanin solunum fonksiyon testleri in-celendi. Solunurn fonksiyon parwnetrelerinden FVC, FEV , FEY lIFVC ye PEF'de torasentez sonrast saptanan degi§iklikler degerlendirildi. Torasentez sonrasi degerlendirilen solunum fonksiyon testlerinin tandinde istatistiksel olarak anlandi dikeyde artz§lar saptandt. calt§marniz plorezili hastalarda plevra ponksiyonunun solunum fonksiyonlarinda diizelme sagladcginz göstermektedir.

 

We investigated effects of thoracentesis on pul-monary function tests in 41 patients with pleurisy, at Chest Diseases Department of Selcuk University Medical Faculty. Of the pulmonary function parameters FVC, FE1/1 , FEV1IFVC and PEF were measured before and after thoracentesis. The values of these parameters determined after thoracentesis were wound increased significantly compared to the values before thoracentesis. Our results suggest that thoracentesis provides improvoment in pulmonary functions of the patients with pleurisy.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Faruk Özer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Plevra Ponksıyonunun Solunum Fonksıyon Testlerıne Etkısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme