Plevra Sıvısı Ferritin Düzeyinin Tanısal Değerı

Faruk Özer,Mehmet Gök,Oktay İmecik,Bünyamin Kaptanoğlu,Kürşat Uzun

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 545-549
ÖzetiBu çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında takip edilen 89 plörezili hasta ile kontrol grubu olarak seçilen 15 sağlıklı bireyin serum ve plevra sıvısı ferritin düzeyleri araştırılmıştır. Hastalar etyolojiktanılarına göre 4 gruba ayrılrnıştır; 1- Tüberküloz (24 olgu), 2- Malignite (27 olgu), 3- Pnömoni (28 olgu) ve 4- Konjestif kalp yetmezliğ i (10 olgu). Ortalama serum ferritin düzeyleri hasta gruplarının hepsinde kontrol grubuna oranla anlamlı derecede artmıştır. Ancak hasta gruplarında saptanan serum ferritin düzeyleri arasında anlamlı farkhlık gözlenmemiştir. Hasta gruplarının tümünde plevra sıvası ferritin düzeyleri serum ferritin düzeylerinde oldukça yüksek bu-lunmuştur. Plevra sıvısı ferritin konsantrasyonları bakımından da hasta grupları arasında anlamlı farklılık saptanrrıamıştır. Çalışmamız plörezili hastalarda ferritin düzeyi ölçümünün tanısal değeri olmadığını göstermiştir.

 

We measured ferritin levels in serum and pleural fluids of 89 patients hospitalized with pleural effusion and 15 healthy individuals choosen as control group, at the Chest Diseases Department of Selçuk University Medical Faculty. The patients divided into four groups in respect re their final diagnosis; 1) Tuberculosis (n= 24), 2) Malignancies (n= 27), 3) Pneumonia (n= 28) and 4) Congestive hearth failure (n= 10). In ali patients groups, mean serum ferritin concentrations vere increased compared to the control group. However, there was not any significant differences between serum ferritin levels of patient groups. Pleural fluid ferritin level in each patient group was much higher than their serum ferritin contents. We could not alsa found any statistically significant dillerences between pleural fluid levels of the patient groups. Our study indicates that pleural fluid ferritin me-asurement in pleural effusions has not got any diagnostic value.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Faruk Özer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Plevra Sıvısı Ferritin Düzeyinin Tanısal Değerı, Araştırma makalesi,
, Vol.9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco