Plevra Sıvısı Sıl-2r Düzeyının Plörezilerin Ayırıcı Tanlsındaki Yeri

Faruk Özer,Mehmet Gök,Oktay İmecik

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 503-508
Özeti Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında takip edilen 89 plörezili hasta ile kontrol grubu olarak seçilen 15 sağlıklı bireyin serum ve plevra sıvısı sIL-2R düzeyleri araştirılmıştır. Hastalar etyolojik tanılartna göre 4 gruba ayrılmıştır; 1- Tüberküloz (24 olgu), 2- Malignite (27 olgu), 3- Pnömoni (28 olgu) ve 4- Konjest(f kalp yetmezliği (10 olgu). Tüm hasta gruplarında serum sIL-2R düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Hasta grupları içinde ise ortalama serum sIL-2R düzeyi tüberküloz plörezilerde en yüksek (207 ± 17 pmol1 1 olmasına karşın malignite ve pnömoni gruplarına göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Plevra sıvısı sIL-2R düzeyi ise tüberküloz grubunda (ort.alama 385 ± 17 pmo111) diğer gruplarda bulunan değerlerden anlamlı derecede yüksektir. Hasta grupları arasında plevra sıvısı/serum sIL-2R oranları yönünden anlamlı fark yoktur. Tüberküloz plörezilerin tanısında 300 pmollryi aşan değerlerde plevra sıvısı sIL-2R 61- çümüniin spesifitesi 42 sensitivitesi % 91 olarak bulunmuştur. Bu bulgular plevra sıvısi sIL-2R düzeyi ölçümünün tüberküloz plörezilerin tanısında yararlı olabileceğini göstermektedir.

 

We meopstıred sIL-2R levels in serum and pleural fluids of 89 patients hospitalized with pleural effusion and 15 healthy individuals choosen as control group, at the Chest Diseases Department of Selçuk University Medical Faculty. The patients divided into four groups in respect to their final diagnosis; 1) Tuberculosis (n= 24), 2) Malignancies (n= 27), 3) Pneumonia (n= 28) and 4) Congestive hearth ftıilure (n= 10). Serum sIL-2R level in alt patient groups was increased signıficarıtly compared to the control group. Although mean serum s1L-'R level of the patients with tuberculous pleurisywas the highest, it was not statistically dıllerent from those of the malignant and pneumonic elfusions. The mean pleural fluid sIL-2R level of tuberculous ellusions was 385 ± 17 pmoll I, which was significantly higher than the levels found in other groups. There was not any significant dıfferences between the pleural fluid to serum sIL-2R ratio of alt patients group. The specifity and sensitivity of pleural fluid sIL-2R level in excess of 300 pnioll I in distinguishing tuberculous effusion were 42% and 91%, respectively. Our findings indicate that determination of sIL-2R level may be useful in the diagnosis of tuberculous pleurisy.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Faruk Özer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Plevra Sıvısı Sıl-2r Düzeyının Plörezilerin Ayırıcı Tanlsındaki Yeri, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme