POST ESWL FRAGMANTE ALT KALIKS TASLARI VE STONE STREETE INVERSIYON VE VIBRASYON UYGULAMASI

MURAT BÜYÜKDOĞAN, İBRAHİM ÜNAL SERT, Hatice Yöndemli, Ercüment Y. Acarer, Nihal Acarer

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 163-165
Ekstrakorporeal sok dalga litotiripsi (ESWL) lizellikle uriner sistem ve safra kesesi yollarina ait taVartn tedavisinde kullantlan hir tekniktir. Son za-manlarda gelistir ilen hir haVca modeli de Ortopedi ve Travmatoloji hiliminde kullantimaktachr. Ancak, heihrekte ktrilan parcactklarin yercekimi etkisiyle alt kalikste kalmast ve iireterde stone streete neden ol-mast onemli hir dezavantajdzr. Bu ralumada opt 4mm'den biiyiik tap plan ve ESWL uygulanmq ancak diipneyip alt kalikste hi-rikm4 veya stone street olupurmul taVartn amactyla kontroliii inversiyon tedavisi uy-guladik. ESWL .vaptian 33 hastadan diipneyip, alt kaliste tc4 hiriken 21 hastaya gfin aprt 64ar dakika sure ile 45 derecelik trendelenhurg pozisyonunda in-versiyon. vihrasyon tiygulanch. 21 alt kaliks tapndan 18'i (Kivu. ESWL sonrast stone street gelipn 12 has-tava ayakta 6 dakika 1.5 Watt ultrason + 6 dakika vihrasyon uygulandt. 12 stone street'li vakantn 10'unda olumlu sonuy Winch. Ayrtca primer ureter taVt 12 hastaya sadece US + vihrasyon uygulandt ve 8'i dhoti Bu 41emler hastalara 2-5 scans ara-stnda deg4en sfirelerde uygulandt. Onemli hir komplikasyon ESWL sonrast diipneyen taVarda kontrollii in-versiyon tedavisinin gfivenli, etkili ekonomik bir yon-tem oldugu sonucuna varildr.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
POST ESWL FRAGMANTE ALT KALIKS TASLARI VE STONE STREETE INVERSIYON VE VIBRASYON UYGULAMASI
, Vol. 11 (2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;