Post Eswl Fragmante Alt Kalıks Tasları Ve Stone Streete Inversıyon Ve Vıbrasyon Uygulaması

İbrahim Ünal Sert,Ercüment Y. Acarer,Nihal Acarer,Hatice Yöndemli,Murat Büyükdoğan

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 163-165
Özeti Ekstrakorporeal sok dalga litotiripsi (ESWL) lizellikle uriner sistem ve safra kesesi yollarina ait taVartn tedavisinde kullantlan hir tekniktir. Son za-manlarda gelistir ilen hir haVca modeli de Ortopedi ve Travmatoloji hiliminde kullantimaktachr. Ancak, heihrekte ktrilan parcactklarin yercekimi etkisiyle alt kalikste kalmast ve iireterde stone streete neden ol-mast onemli hir dezavantajdzr. Bu ralumada opt 4mm'den biiyiik tap plan ve ESWL uygulanmq ancak diipneyip alt kalikste hi-rikm4 veya stone street olupurmul taVartn amactyla kontroliii inversiyon tedavisi uy-guladik. ESWL .vaptian 33 hastadan diipneyip, alt kaliste tc4 hiriken 21 hastaya gfin aprt 64ar dakika sure ile 45 derecelik trendelenhurg pozisyonunda in-versiyon. vihrasyon tiygulanch. 21 alt kaliks tapndan 18'i (Kivu. ESWL sonrast stone street gelipn 12 has-tava ayakta 6 dakika 1.5 Watt ultrason + 6 dakika vihrasyon uygulandt. 12 stone street'li vakantn 10'unda olumlu sonuy Winch. Ayrtca primer ureter taVt 12 hastaya sadece US + vihrasyon uygulandt ve 8'i dhoti Bu 41emler hastalara 2-5 scans ara-stnda deg4en sfirelerde uygulandt. Onemli hir komplikasyon ESWL sonrast diipneyen taVarda kontrollii in-versiyon tedavisinin gfivenli, etkili ekonomik bir yon-tem oldugu sonucuna varildr.

 

is a method used especially in the tre-atment of urinary and biliary tract stones. A recent model is also used in Orthopedics. However there is a disadvantage of se-quiestration of broken pieces of stones at the level of lower calyx and leading to stone street. In this study we applied controlled inversion to stones to be fal-len down which were at a diameter of greater than 4 mm and broken by ESWL, but their pieces were se-questered at the level of lower caliyx or formed stone street. ESWL is applied to 33 patients 21 of them who had sequestered pieces at the level of lower caliyx, were treated by inversion-vibration method for 6 minutes at 45 degrees trendeblundum position, we used US with 15 Watticm2 and vib-ration to 12 patiens who had sequestered pieces for 6 minutes each while they are standing. The results were positive in 10. In addition to 12 patients wiho had primary uretery stones, only US and vibration were applied and 8 of them were fallen down. All these procedures were performed in 2-5 sessions. No significant complication was observed. As results we concluded that controlled inversion threapy is a relliable, effective and economic met-hod.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İbrahim Ünal Sert, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Post Eswl Fragmante Alt Kalıks Tasları Ve Stone Streete Inversıyon Ve Vıbrasyon Uygulaması, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme