Postmenopozal Bir Kadında Dev Ovarian Leiomyosarkom

Osman Balcı,Emine Türen

  •  Yıl : 2017
  •  Cilt : 33
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 17-18
Özeti Primer ovarian leiomyosarkomlar genellikle post-menopozal kadınlarda karşımıza çıkan, nadir görülen, orijini, etiyolojisi, histolojik özellikleri, kliniği ve optimal tedavisi tam olarak açıklanamamış tümörlerdir. Tüm over tümörlerinin %3‘ünden azını oluşturmaktadırlar. Seyrek görülüyor olmaları ve spesifik semptomlarının olmaması tanıyı daha da güç hale getirmektedir. Bu makalede, ovarian kitle nedeni ile opere edilen ve patoloji sonucu ovarian leiomyosarkom gelen 66 yaşında bir hasta sunuldu. Her ne kadar ovarian leiomyosarkomlar nadir görülen tümörler olsa da over gonadal stromal tümörlerinin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.

 

Primary ovarian leiomyosarcomas, which are often encountered in post-menopausal women, are rare, their origin, etiology, histological and clinical features and optimal treatment plan have not been fully explained tumors. They constitute less than 3% of all ovarian tumors. Due to rarely observation and the lack of specific symptoms, ovarian leiomyosarcomas are often difficult to be recognized. In this article, a 66-year-old patient who was operated for ovarian mass and pathology resulted with ovarian leiomyosarcoma, was presented. Although ovarian tumors are rare, leiomyosarcomas ovarian gonadal stromal tumors should be kept in mind in the differential diagnosis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Osman Balcı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Postmenopozal Bir Kadında Dev Ovarian Leiomyosarkom, Olgu Sunumu,
, Vol. 33(1)
Geliş Tarihi : 13.01.2014, Kabul Tarihi : 07.04.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme