Posttravmatik Karaciğer Laserasyonunda Nonoperatif Tedavi: Hepatik Arter Embolizasyonu

Murat Çakır,Tevfik Küçükkartallar,Ahmet Tekin,Faruk Aksoy

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 21-22
Özeti Karaciğer karın travmalarında en sık yaralanan organdır ve mortalite oranı halen çok yüksektir. Gelişen tanı metodları ile nonoperatif takip gündeme gelmiştir. Geç dönemde intraparankimal hematom artışı ile sarılığa sebep olmuş nonoperatif yöntemlerle tedavi edilen bir vakayı sunmayı amaçladık. Künt karın travması sonrası karaciğer yaralanması olan 17 yaşında erkek hastaya geç dönemde büyüyen, genel durumunu bozan ve sarılığa sebep olan hemotom nedeniyle embolektomi uygulanarak tedavi edildi. Geç dönemde karaciğer parankim içi hemotomların artabileceği, artan hemotoma bağlı intraparankimal safra yollarına bası nedeniyle hastanın sarılığı ortaya çıkacağı ve bu durumun cerrahi dışı yöntemlerle etkin bir şekilde tedavi edilebileceği bilinmelidir.

 

The liver is the most frequently wounded organ in the abdominal traumas and the rate of mortality is still very high. We aimed to present a case that was treated with non-operative methods which led to hepatitis because of increase in intraparenchymal hematoma in the late period. Seventeen-year-old male patient who had liver laceration after blunt abdominal traumas was treated with embolectomy due to liver hematoma. In late period, liver parenchymal hematoma can be increased and patients can develop hepatitis because of increased hematoma pressure on intraparenchymal biliary tract and this situation can be effectively treated with non-surgical methods.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Murat Çakır, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genal Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Posttravmatik Karaciğer Laserasyonunda Nonoperatif Tedavi: Hepatik Arter Embolizasyonu, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(Ek)
Geliş Tarihi : 02.12.2011, Kabul Tarihi : 08.12.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme