Prediyabet

Evrim Çakır

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 1-4
Özeti Prediyabet sıklığı tüm dünyada giderek artış göstermektedir. 2030’lu yıllarda 470 milyondan fazla kişide prediyabet izleneceği tahmin edilmektedir. Prediyabet, glisemik değerlerin normal ile diabetes mellitus (DM) arasında değiştiği DM gelişimi için yüksek risk grubunu tanımlamak için kullanılır. Prediyabette insülin direnci ve beta hücre disfonksiyonu glukoz seviyesinde aşikar değişiklik izlenmeden başlamaktadır. Gözlemsel çalışmalarda prediyabetin kronik böbrek hastalığı, küçük fiber nöropati, retinopati ve artmış serebrovasküler ve kardiovaküler hastalık riski ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu derlemede prediyabetin tanımı ve prediyabetin mikrovasküler ve makrovasküler hastalıklarla birlikteliği değerlendirilmiştir.

 

The prevelans of prediabetes is increasing over the world. It is estimated that more than 470 million people will have prediabetes by 2030. Prediabetes is defined as intermediate state between normal and diabetic glycaemic values and high risk categories for DM development. Insulin resistance and beta cell dysfuction start with prediabet before marked glucose changes. In observational studies it has been reported that the relationship was found between prediabetes and chronic renal disease, small fiber neuropathy, retinopathy, serebrovascular and cardiovascular disesase. In this review, it was evaluated that the definition of prediabetes and its microvascular and macrovascular complications.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Evrim Çakır, Amasya Sabuncuoglu Serefettin Hastanesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Prediyabet, Derleme,
, Vol. 30(Ek)
Geliş Tarihi : 27.07.2012, Kabul Tarihi : 10.08.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme