Preeklampside Prolidaz Enzim Aktiviteleri

Berrak Güven,Şerefden Açıkgöz,Ülkü Özmen Bayar,İlker Sarıtekin

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 68-70
Özeti Bu çalışmada preeklampside serum ve plasental doku prolidaz enzim aktiviteleri incelendi. Preeklampsili 24 ve sağlıklı gebe olan 25 kadından serum ve plasental doku örnekleri toplandı. Prolidaz enzim aktivitesi fotometrik metot kullanılarak tespit edildi. Anne yaşı, sistolik ve diyastolik kan basıncı, gebelik haftası ve fetal doğum ağırlığı gibi veriler değerlendirildi. Preeklamptik gebelerde kontrollere göre serum prolidaz aktiviteleri anlamlı olarak düşük ve plasenta prolidaz aktiviteleri ise anlamlı olarak yüksek bulundu. Plasenta prolidaz düzeyleri ve gebelik haftası, fetus doğum ağırlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon arasında izlendi. Sonuç olarak, preeklamptik plasentada kollajen turnover oranını artmış olduğu sonucuna varıldı. Ancak preeklampside prolidazın gebelik haftası ve fetüs gelişimini nasıl etkilediğini gösteren ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

The present study investigated serum and placental tissue prolidase enzyme activities in the preeclampsia. Serum and placental tissue samples from 24 women with preeclampsia and 25 women with healthy pregnancy were collected. Prolidase enzyme activity was determined using a photometric method. Data such as maternal age, systolic and diastolic blood pressure, gestational age and fetal birth weight were assesed. Serum prolidase activities were found significantly lower and placenta prolidase activities were significantly higher in preeclamptic pregnancy than those in controls. Statistically significant correlations were found between placenta prolidase levels and gestational age, fetal birth weight. In conclusion, we conclude that collagen turnover rate is increased in preeclamptic placenta. However, further studies are needed how prolidase affect gestational age and fetal birth weight in preeclampsia.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Berrak Güven, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Güven B,Açikgöz Ş,Özmen Bayar Ü,Sarıtekin İ.Preeklampside Prolidaz Enzim Aktiviteleri.Selcuk Med J 2014;30(2): 68-70

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Preeklampside Prolidaz Enzim Aktiviteleri, Araştırma Makalesi,
, Vol. 30(2)
Geliş Tarihi : 05.01.2014, Kabul Tarihi : 24.01.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme