Preeklampsill Gebelerde Iımblikal Kan Akımı Ve Fetal Kalp Fonksiyonları

Vedide Tavlı,Metin Çapar,Bülent Oran,Talat Tavlı

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 108-112
Özeti Doppler ekokaı-diyografi eşliğinde, umhilikal arter pik sistolik akımı (S), diastolik akımı (D), re-zistans indeks(RI), dehi indeksi (C!), atım hacmi in-deksi (SI), ejeksiyon fraksiyonu (EF) ve .fraksiyonel kısalma (FS) gibi sistolik fonksiyon parcimetreleri, 15 preeklampsili ve 15 normal gebe ite fetüslerinde değerlendirildi. Her iki grubun yaş, gebelik süresi ve fetal kalp atım sayısı arasında fark saptanmadı (p >0.05). Preeklampsili gebelerde sistolik kalp basıncı, diyastolik kan basıncı, sol ventrikül kitlesi, rezistans indeksi , normal gebeleı-e göre anlamlı ola-rak yüksek bulunurken (p<0.05), umbilikal arter pik sistolik ve diyastolik akımı düşük bulunmuştur( p<0.05). Preeklampsili gehelerin sol ventrikül di-yastolik çapları (LVIDd), sistolik çapları (LVIDs) ve sistolik parametreleri arasında anlamlı fark bu-lunmamış (p>0.05), ancak sol ventrikül kitlesi nor-mal gehelere göre anlamlı olarak yüksek bu-lunmuştur(p<0.05). Fetüs gruplarında ise sol ventrikül sistolik (LVIDs) ve diyastolik çapları arasındaki fark istatistiksel anlamlılık ka-zanmamışnr(p>0.05). Tartışmada, preeklampsili annelerin fetüslerinin umbilikal arter kan akımındaki fetüsün sistolik fonksiyon parametrelerini etkilememektedir.

 

In this study, left ventricular systolic function pa-rameters including cardiac index (CI), stroke index (SI), ejection fraction (EF) and fr-actional shortening (FS), diastolic inflow and peak systolic velocity of the umhilical artery were evaluated using Doppleı-echocardiography in IS pregnant women with pre-eclampsia and IS normal pregnant women and their fetus. Although systolic and diastolic blood pressures, resistance indices were sigmficantly higher in preg-nant women with preeclampsia (p<0.05). Umblical peak systolic and diastolic flow were lower com-pared ta the conn-ol group (p<0.05). The difterence regarding left ventricular end-diastolic and end-systolic dimensions and syswlic function paı-ameters was insignificant (p>0.05), except foı- left vent-ricular mass which was found tü be significantly higher in the preeclampsia group (p<0.05). There were no signıficant difference regarding left vent-ricular end-systoli• and end-diastilic dimensions (p>0.05). In conclusion. despite var-iations in the umblical arterial systolic and diastolic flow. fetal systolic function is preserved
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Vedide Tavlı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk kardiyoloji Birimi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Preeklampsill Gebelerde Iımblikal Kan Akımı Ve Fetal Kalp Fonksiyonları, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(2)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme