Prenatal Tanıda Konya Populasyonuna Ait Üçlü Tarama Testi Sonuçları

Mahmut Selman Yıldırım,Aynur Acar,Hüsamettin Vatansev,Mehmet Cengiz Çolakoğlu,Mehmet Gürbilek

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 153-158
Özeti Bu araştırma Konya ilinde 16-20. gebelik haftalarındaki hamilelerde üçlü tarama testi için bir ortalama median değer (MoM-multiple of median) belirleyip, Down Sendromu ve Nöral Tüp Defektlerinin prenatal olarak tanınmasına yardımcı olmak amacıyla planlandı. Çalışma grubuna dahil edilen tüm gebelerin 16.-20. gebelik haftalarında her üç an al it için maternal serum düzeylerinin median değerleri hesaplandı. Bu değerler yaş ile kombine edilerek bireysel risk değerine ulaşıldı. Sonuç olarak, üçlü testin kolay ve ucuz olması, tüm toplamlarda NTD ve Down sendromu taramasında önemli bir gösterge olması, ayrıca defektlerin saptanması ve gebeliğin devamı hakkında fikir verebilmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılması gereken noninvaziv bir test olduğu kanısına varıldı.

 

Triple test of population of Konya in prenatal diagnosis İn this study, a MoM value were calculated for the triple test at 16-20 weeks of pregnancies. The aim of this investigation was to help diagnosis of Down syndrome and neural tube defect Median levels of these three analyt were calculated for 16-20 weeks of pregnancy These values were combined with age and individual risk values were determined. As a result of this investigation triple test ıs acheupreliable and ımportant tecnique for detection of NTD and Down syndrome and must be used generally.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mahmut Selman Yıldırım, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Prenatal Tanıda Konya Populasyonuna Ait Üçlü Tarama Testi Sonuçları, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(3)
Geliş Tarihi : 18.04.2001, Kabul Tarihi : 31.05.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme