Primer İnce Barsak Tümörlerinde Acil Cerrahi

Tevfik Küçükkartallar,Ebubekir Gündeş,Murat Çakır,Ahmet Tekin,Serhat Doğan

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 51-54
Özeti İlerlemiş tanı yöntemlerine rağmen ince barsak tümörlerinin teşhisi zordur ve genellikle tanı esnasında ilerlemiş olarak bulunurlar. Bu kanserler sinsi olarak seyreden karın ağrısı ve kilo kaybına veya kanama, obstrüksiyon ve perforasyon gibi cerrahi gerektiren acil durumları oluşturabilirler. Acil şartlarda cerrahi işlem uyguladığımız primer ince barsak tümörlü 29 hastanın kısa dönem sonuçlarını ve klinik deneyimlerimizi sunmayı amaçladık. Kliniğimizde 2005-2011 yılları arasında acil şartlarda ameliyat edilen 29 ince barsak tümörlü hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik, klinik, radyolojik ve patolojik özellikleri araştırılan parametrelerdi. Hastaların 16’sı erkek, 13’ü kadın olup, yaş ortalamaları 62 (35- 80) idi. Tüm vakalar acil şartlarda ameliyat edildi. Vakaların 19’u da instestinal obstrüksiyon, 6’sında invajinasyon, 6’sında perforasyon ve 1’inde ise mezenterik iskemi saptandı. Tümör yerleşimi 14 hastada ileumda, 10 hastada jejunumda ve 5 hastada ise duodenum olarak saptandı. Patolojik tanı olarak en sık 7 olgu GİST ve 7 olgu adenokarsinomdu. İnce barsak rezeksiyonu ve anastomoz en sık uygulanan cerrahi işlemdi. Ameliyat sonrası dört hastada cerrahi alan infeksiyonu, üç hastada anastomoz kaçağı görüldü. Erken postoperatif dönemde beş hastada mortalite izlendi. İnce barsak tümörleri çok nadir olarak görülür. Bulgular spesifik değildir ve tanı sürecinde daha ileri yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. Genellikle acil cerrahi tedavi gerektirecek klinik tablo oluşturmaktadır. Tedavinin başlama zamanı sağkalımı belirleyen önemli bir etkendir.

 

Despite advanced diagnostic methods, diagnosis of small intestinal tumors is hard and they are generally detected at an advanced stage. These cancers may form emergency cases that need to be addressed surgically like bleeding, obstruction, and perforation or insidious abdominal pain and weight loss. We present our clinical experiences and the short term results of 29 patients with primary small intestinal tumors who had undergone emergency surgical procedures. The data of these 29 patients treated at our clinic between 2005 and 2011 were retrospectively evaluated. Study parameters included the patients’ demographic, clinical, radiological, and pathological characteristics. All the cases underwent emergency surgery. 16 of the patients were male, while 13 were female, and their mean age was 62 (35-80). Intestinal obstruction was detected in 19 of the cases, while perforation in 6, and mesenteric ischemia in 4. Tumors were located in the ileum in 14 patients, in the jejunum in 10, and in the duodenum in 5. The most frequent pathological diagnoses were GIST with 8 cases and adenocarcinoma with 8 cases. The most frequently performed surgical procedures were small intestinal resection and anastomosis. Four patients developed surgical site infection and three had anastomotic leaks in the post-op period. Mortality was seen in five patients in the early post-op period. Tumors of the small intestine are very rare. The findings are non-specific and advanced diagnostic methods are needed during the diagnostic process. They generally cause clinical conditions that necessitate emergency surgery. The timing of the treatment is a significant factor determining survival.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tevfik Küçükkartallar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Primer İnce Barsak Tümörlerinde Acil Cerrahi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(2)
Geliş Tarihi : 29.12.2012, Kabul Tarihi : 09.01.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme