PROPOFOLUN IMMUN SISTEME ETKISININ TIYOPENTAL iLE KARSILASTIRILMASP

MUSTAFA ALTINDİŞ, Sadık Özmen, CELALETTİN VATANSEV, Ali Kart

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 267-274
Aneztetik ajaniarm immiin sisterne etkisinin goz-lemek amactyla, total intravenek anestezi (TIVA) teknigiyle hirinci gruptaki hastalara propofol in-flizyortu (induksiyon kin 2 mglkg. idame it in 6-12 mglkglsaat). ikinci gruptakilere ise tiyopental (in-diiksiyon icin 3-5 inglkg, idame kin 7 mgaglsaat) uygulandi. Anestezik gaz verilmedi. Hastalardan operasyondan 30 dk once. 30 dk ve 24 saat sonra alinan kanlarda immunolojik (IgG, 1gM, IgA, C3, C4, CD4 ye CD8) ye hematolojik tetkikler (LOkosit, Ha, 11b, periferik yayma, lenfosit sayinu) yapildt. imMUll g lobulinler ye komplernan, Radyal im-munodifffizyon tekniki ile, CD4-CD8 ise monokional antikorlar kullantlarak, immunofloresans yon-temiyle araWrildt. Ayrica hastalara anestezi in-diiksiyonundan 2 giin Once ye sonra titherkiilin testi uygulandt. caltymamiz sonucunda, propofol uy-gulanan grupta (1. grup) postoperatif 30. dk'da IgG, IgM, IgA ye C3, tiyopental uygulanan grupta ise IgM, IgA ve C4 dOzeylerindeki azalma anlanth bulundu. Postoperanf 24. saatte 1. grupta IgG, 1gM ve Cneki artma ile IgA'daki azalma, 2. grupta ise IgAsdaki azal-ma anlanilt idi. Gruplar arast lark karplaotrildiginda postoperatif 30, dk ile 24. saat arasmda IgA'daki azal-maw)a farklart anlanth hulundu. Hiicresel im-munitenin etkilepmi gozden gecirildiginde her iki grupta da CD4, lokosit ye lenfosirdeki azalma an-lamhdir. Postoperatif 24. saatte CD4, CD8 ve len-fosit dek-erleri 1. grupta anlamIt artarken 2. grupta sadece lenfosit artmn anlanth bulundu_ Gruplar arast lark aravirikliginda 1. gruptaki liikosit ve len-fnsit degerlerthdeki azalma anlamit idi. Tither kiilin testi postop. 2. gtin Olciint sonuclarmin her iki grup-ta da anlanth derecede azaldigt gorrildii. Gruplar arasi fork yoktu. Sonuc olarak. propofoliin daha be-lirgin olmak iizere, her iki ajanin da immunsupresif etkiye sahip olduku tespit edildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PROPOFOLUN IMMUN SISTEME ETKISININ TIYOPENTAL iLE KARSILASTIRILMASP
, Vol. 12 (3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;