Propofolun Immun Sısteme Etkısının Tıyopental İle Karsılastırılmasp

Mustafa Altındiş,Sadık Özmen,Celalettin Vatansev,Ali Kart

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 267-274
Özeti Aneztetik ajaniarm immiin sisterne etkisinin goz-lemek amactyla, total intravenek anestezi (TIVA) teknigiyle hirinci gruptaki hastalara propofol in-flizyortu (induksiyon kin 2 mglkg. idame it in 6-12 mglkglsaat). ikinci gruptakilere ise tiyopental (in-diiksiyon icin 3-5 inglkg, idame kin 7 mgaglsaat) uygulandi. Anestezik gaz verilmedi. Hastalardan operasyondan 30 dk once. 30 dk ve 24 saat sonra alinan kanlarda immunolojik (IgG, 1gM, IgA, C3, C4, CD4 ye CD8) ye hematolojik tetkikler (LOkosit, Ha, 11b, periferik yayma, lenfosit sayinu) yapildt. imMUll g lobulinler ye komplernan, Radyal im-munodifffizyon tekniki ile, CD4-CD8 ise monokional antikorlar kullantlarak, immunofloresans yon-temiyle araWrildt. Ayrica hastalara anestezi in-diiksiyonundan 2 giin Once ye sonra titherkiilin testi uygulandt. caltymamiz sonucunda, propofol uy-gulanan grupta (1. grup) postoperatif 30. dk'da IgG, IgM, IgA ye C3, tiyopental uygulanan grupta ise IgM, IgA ve C4 dOzeylerindeki azalma anlanth bulundu. Postoperanf 24. saatte 1. grupta IgG, 1gM ve Cneki artma ile IgA'daki azalma, 2. grupta ise IgAsdaki azal-ma anlanilt idi. Gruplar arast lark karplaotrildiginda postoperatif 30, dk ile 24. saat arasmda IgA'daki azal-maw)a farklart anlanth hulundu. Hiicresel im-munitenin etkilepmi gozden gecirildiginde her iki grupta da CD4, lokosit ye lenfosirdeki azalma an-lamhdir. Postoperatif 24. saatte CD4, CD8 ve len-fosit dek-erleri 1. grupta anlamIt artarken 2. grupta sadece lenfosit artmn anlanth bulundu_ Gruplar arast lark aravirikliginda 1. gruptaki liikosit ve len-fnsit degerlerthdeki azalma anlamit idi. Tither kiilin testi postop. 2. gtin Olciint sonuclarmin her iki grup-ta da anlanth derecede azaldigt gorrildii. Gruplar arasi fork yoktu. Sonuc olarak. propofoliin daha be-lirgin olmak iizere, her iki ajanin da immunsupresif etkiye sahip olduku tespit edildi.

 

The Comparisian Of The Effects Of Thi-opentone With Propofol On The Immune System By using TIVA technique first group patients were infused with propofol (2 mglkg for induction, 6-12 niglkg1hr for maintenance) and second group infused with thiopentone (3-5 mglkg for induction, 7 mglkglhr for maintenance). Anaesthetic gas was not given. Many immunological (IgG. 1gM, IgA, C3-C4, CD4 and CD8) and haematological (leucocyte, het, fib, blood smear and lymphocyte counts) testes were studied on samples obtained 30 min. before. 30 min. and 24 hr after the operation.Thc im-munoglohulin and complement were studied by radial immunodiffusion technique and CD4-CD8 were stu-died by immunoflorescence + monoclonal antibodies technique. The ppd test was also implemented before and after two days of anaesthesia. In the study at pos-toperative 30 WI min decrease of IgG. IgM. IgA and C3 in the group used propofol and decrease of IgM. IgA and C4 in the group used thiopentone were sig-nificant. At postoperative 24 'di hours increase of the IgG, IgM and C3 levels and decrease of IgA level in the first group and decrease of the IgA level
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Altındiş, Afyon Kocateope Ün. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AbD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Propofolun Immun Sısteme Etkısının Tıyopental İle Karsılastırılmasp, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme