Psa Değeri 4-10 Arasında Olan Hastalarda Prostat Kanserini Öngörmede Serbest Psa/psad, (serbest/total Psa)/psad' Nin Tanısal Değeri; Tek Merkezli Çalışma Sonuçları

The relatively new parameters for predict of prostate cancer

Yunus Emre Göger,Mehmet Serkan Özkent,Sinan İyisoy,Giray Karalezli,Mehmet Kılınç

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 37
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 106-112
Özeti

Amaç: Bu çalışmada, Türk popülasyonunda prostat kanseri tespiti için (Serbest/Toplam PSA)/PSAD ve FPSA/PSAD' nın tanısal değerini araştırmayı amaçladık.

Gereç-Yöntemler: Ocak 2007-Aralık 2017 tarihleri arasında prostat spesifik antijen (PSA) değerleri 4-10 ng/dl arasında olan hastaların dosyaları retropesktif olarak incelendi. Veriler prostat biyopsi sonuçlarına göre prostat kanseri (PCa) ve benign prostat hiperplazisi (BPH) gruplarına ayrılan hastalardan toplandı. Gruplar arasında prostat hacmi (PV), Serbest PSA (FPSA), Total PSA (TPSA), serbest-total PSA oranı (F/T), PSA Yoğunluğu (PSAD), (F/T)/PSAD ve FPSA/PSAD gibi değerler kaydedildi ve karşılaştırıldı. Bu değerlerin prostat kanserini öngörmede kullanılabilirliği incelendi. "Receiver Operating Characteristic Eğrisi" (ROC curve) ve sırasıyla duyarlılık, özgüllük ve pozitif öngörü değerleri (PPV) ve negatif öngörü değerleri (NPV) hesaplanmasında SPSS 22.0 yazılımı kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 327 hasta (131 PCa ve 196 BPH) dahil edildi. (F/T)/PSAD ve FPSA/PSAD' nin duyarlılık ve özgüllük değerleri PSAD, PSA, F/T'den daha iyiydi. Optimum kesme değerine bağlı olarak, (F/T)/PSAD ve FPSA/PSAD' nin duyarlılığı benzerdi. F/T, (F/T)/PSAD ve FPSA/PSAD' nin negatif öngörü değerleri benzerdi. Yaş, PV, FPSA/PSAD ve (F/T)/PSAD kombinasyonunu kullanan lojistik regresyon modeli, tek başına her birinden daha yüksek AUC gösterdi.

Sonuç: Nispeten yeni parametreler olan FPSA/PSAD ve (F/T)/PSAD prostat kanserini ön görmede benzer teşhis doğruluğuna sahip parametrelerdir. İncelenen bu iki parametre,  F/T ve tek başına PSAD' den daha yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahiptir. Bununla birlikte, bu parametrelerin tanısal değerinin etkinliğini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

 

Objective: The present study aimed to investigate the predictive value of (F/T)/PSAD and Free PSA/PSAD in PCa detection in Turkish males.

Material-Methods: A retrospective analysis of patients’ files, from January 2007 to December 2017, with prostate-specific antigen (PSA) values between 4-10 ng/dl was conducted. According to the prostate biopsy outcomes, data were collected from patients and divided into prostate cancer (PCa) and/or benign prostatic hyperplasia (BPH) groups. Among the groups, prostate volume (PV), Free PSA (FPSA), Total PSA (TPSA), free-to-total PSA ratio (F/T), PSA Density (PSAD), (F/T)/PSAD, and FPSA/PSAD values were evaluated and compared. The utilization of these values in PCa detection was examined. We compared our results statistically with the ROC curve and calculated the sensitivity, specificity, PPV, and NPV values.

Results: The present study participants were 131 PCa and 196 BPH patients, 327 in total. Sensitivity and specificity values of (F/T)/PSAD and FPSA/PSAD were better than PSAD, PSA, F/T. According to the optimal cut-off value, the sensitivity of (F/T)/PSAD and FPSA/PSAD was similar. Likewise, NPV of F/T, (F/T)/PSAD, and FPSA/PSAD were also similar. The logistic regression model using a combination of age, PV, FPSA/PSAD, and (F/T)/PSAD displayed a higher AUC than each of these values per se.

Conclusion: FPSA/PSAD and (F/T)/PSAD, the relatively new parameters, have similar predictive accuracy in PCa detection. They have higher sensitivity and specificity than F/T PSA and PSAD alone. However, more research is needed to evaluate the efficiency of predictive value of these parameters.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yunus Emre Göger, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Goger YE, Ozkent MS, Iyisoy S, Karalezli G, Kilinc M. The Predictive Value of Free PSA/PSAD, (F/T)/PSAD in Detect of Prostate Cancer Between PSA Values 4-10 ng/ml: A Single-Center Study Results. Selcuk Med J 2021;37(2): 106-112

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Psa Değeri 4-10 Arasında Olan Hastalarda Prostat Kanserini Öngörmede Serbest Psa/psad, (serbest/total Psa)/psad' Nin Tanısal Değeri; Tek Merkezli Çalışma Sonuçları, Araştırma makalesi,
, Vol. 37(2)
Geliş Tarihi : 24.05.2021, Kabul Tarihi : 05.06.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme