Pseudomonas Aerugınosa Suşlarının Antimikrobik Direnci

Muhammet Güzel Kurtoğlu,Hamza Bozkurt,Görkem Yaman,Kumru Aygül,Yasemin Bayram,Mustafa Berktaş

  •  Yıl : 2008
  •  Cilt : 24
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-6
Özeti Amaç: Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) sufllarının antibiyotik direncinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada materyal olarak çeşitli örneklerden izole edilen 130 P. aeruginosa suşu kullanıldı. Bulgular: İzole edilen suşlar sıklıkla Yoğun Bakım(%60), Pediatri(%16.2) ve Kulak Burun Boğaz (%10) servislerinden izole edilmişlerdir. P. aeruginosa suşlarına yapılan duyarlılık testleri sonucunda en sık gentamisin (%75.4), tobramisin (% 64.6) ve imipenem (%50)’e direnç saptanmıştır. Sonuç: Çalışma sonucunda P. aeruginosa suşlarının antimikrobiyal dirençleri önceki yıllara göre gentamisin dışında azalma gösterdiği saptanmıştır.

 

Aim: In the study where antibiotic resistance of Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) strains were aimed to be investigated. Material and method: In the study 130 P.aeruginosa strains isolated from various samples as materials were utilized. Result: Isolated strains were mainly provided from the intensive care unit (60%), the pediatry department (16.2%), and the otorhinolaryngology department (10%). As a result of the sensitivity tests performed for P. aeruginosa strains, the most resistance was provided with gentamicin (75.4%), tobramycin (64.6%), and imipenem(50%). Conclusion: Consequently, it was determined in our study that antimicrobial resistance of P. Aeruginosa strains be decreased, except gentamicin compared to previous years.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Muhammet Güzel Kurtoğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Eğitim Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pseudomonas Aerugınosa Suşlarının Antimikrobik Direnci, Araştırma makalesi,
, Vol. 24(1)
Geliş Tarihi : 08.09.2007, Kabul Tarihi : 20.02.2008
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme