Psödomembranöz Enterokolit

Demet Kaya,Nuri Kiraz,Ahmet Saniç

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 463-466
Özeti Psödornembranöz enterokolit (PMEC) an-tibiyotik kullanmış ve diyaresi olan kişilerde en-doskopik olarak tanımlanmış psödomembranlar ve mikroabselerle karekterize klinik bir tablodur. Hastalığın en önemli hazırlayıcı nedeni an-tibiyotik kullanımı olmakla birlikte anfibiyotik ön-cesi dönemde de görülmüş olması patogenezde başka faktörlerin de rol oynayabileceğini dü-şündürrnüş, ancak PMEC 1960'1r yıllarda nadiren gözlenmiş iken linkomisin, klindamisin ve geniş spektrumlu bela 'aktan' antibiyotiklerin uygulanmasını takiben artış göstermiştir.

 

Pseudornembranous enterocolitis (PMEC) is a clinical picture characterized by en-doscopically defined pseudomembranes and microabses in individuals with anti-tibiotic use and diarrhea. Although the most important predisposing cause of the disease is the use of an-tibiotic, it was seen in the pre-anfibiotic period, suggesting that other factors may play a role in the pathogenesis, but PMEC was rarely observed in the 1960s, while the administration of lincomycin, clindamycin and broad-spectrum trouble 'transferring' antibiotics followed by increased.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Demet Kaya, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Psödomembranöz Enterokolit, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme