Psorıasıs'te Sıklosporın-A

Neslihan Şendur

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 437-439
Özeti Psoriasis; epidermal lucre proliftrasyonu ile ka-rakterize. kronik etij7amatuar bir hastaliktir. Yaptlan son araprmalar da psoriasisin hiicresel immun ya-nittaki bir emomaliden sonra ortaya cikabikcegi fikri yogunluk kazanmaktadir. ()reale T /lucre ,fonksiyon bozukluklarimn patogenezde onemli bir yeri oldugu ileri siiriihnektedir. T Lenfosit fonksiyonlartna selektiviteleri hem keratonisitler hemde kronik enflamatuar hiic-relere etkili bit- immunsupresif olan Siklosporin-A psoriasis tedavisinde artan bir lanilmaktadtr.

 

Psoriasis is chronic and inflainatory diseases which characterised with epidermal cell pro-liferation. There is a common. opinion about etiology of psoriasis which is explained with faulty im-munological respons of cells. It is emphasised that impaired T cell function is responsible of pathogenesis of the diseases. It has known. that cyclosporin-A is im-munsupresif and has selective efficacy on ke-ratinocysts and chronic intlamatory cells. By this re-ason in recent years it has begun to use cyclosporin-A, more frequently to cure psoriatic patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Neslihan Şendur, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Psorıasıs'te Sıklosporın-A, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme