Psoriazisli Hastalarda Hastalığın Başlangıç Yaşı, Aile Öyküsü Ve Lezyon Yaygınlığı Arasındaki İlişki Ve Serum Prolaktin Düzeyleri

Lale Taşkentli,Burhan Engin,İnci Mevlitoğlu

  •  Yıl : 2006
  •  Cilt : 22
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 159-165
Özeti Amaç: Psoriazisli hastalarda hastalığın başlangıç yaşı, aile öyküsü ve lezyon yaygınlığı arasındaki ilişkinin ve serum prolaktin düzeylerinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve yöntem: Yetmişbeş psoriazisli ve 40 kontrol olgusu çalışmaya alındı. Yaşları, cinsiyetleri, serum prolaktin düzeyleri kaydedildi. Hastalar, psoriazis başlangıç yaşı ve aile öyküsünde psoriazis bulunup bulunmadığı yönünden sorgulandı. Psoriazisin formu, yaygınlık derecesi ve artrit bulunup bulunmadığı kaydedildi. Bulgular: Hastaların 22’sinde (% 29.3), kontrol grubunun 1’inde (% 2.5) aile öyküsünde psoriazis vardı. Psoriazislilerin aile bireylerinde hastalığın görülme riskinde kontrol grubuna göre anlamlı fark vardı. Hastaların 49’unda (% 65.3) erken başlangıçlı, 26’ sında (% 34.7) ise geç başlangıçlı psoriazis mevcut idi. Erken başlangıçlı olguların 21’nde (% 42.9), geç başlangıçların ise 1’nde (% 3.8) aile öyküsü pozitifti. Erken başlangıçlı psoriazis ile birlikte aile öyküsü pozitişiği olan 21 hastadan 14’ünde (% 66.7) yaygın seyir görülürken erken başlangıçlı psoriazisi olan ancak aile öyküsü olmayan 28 hastanın 7’sinde (% 25.0) yaygın seyir mevcut idi. Erken başlangıçlı psoriazisli hastalarda aile öyküsü varlığında, erken başlangıçlı ancak sporadik vakalara göre yaygın seyir görülmesi anlamlı şekilde fazlaydı. Psoriazisli 3 kadın hastada serum prolaktin düzeyi yüksek tespit edildi. Kontrol grubundakilerin prolaktin seviyeleri normal sınırlarda idi. Sonuç: Hem erkek hem kadın hasta gruplarında prolaktin düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

 

Aim: The relationship between age of onset, family history, extent of disease and serum prolactin levels of psoriasis patients were investigated. Material and method: Seventyfive psoriatic patients were enrolled for the study and 40 healthy volunteer were taken as control group. Age, sex and serum prolactin levels of the patients were recorded. The patients were questioned for family history and age of onset of psoriasis. The type, extent of psoriasis and whether the patient had artrit or not were recorded. Results: Twentytwo (29.3%) out of 75 patients with psoriasis, one patient (2.5%) in the control group had positive family history. When compared with non psoriatic patients, there was a statistically significant difference at the risk of seeing psoriasis in psoriatic patient’s other family members. Forty nine (65.3%) out of 75 psoriatic patients had early onset, 26 (34.7%) had late onset psoriasis. 21 (42.9%) of the patients with early onset psoriasis and 1 (3.8%) of the patients with late onset psoriasis had positive family histories. Fourteen (66.7%) out of 21 patients with early onset familial psoriasis had extensive disease, whereas 7 (25.0%) out of 28 patients with early onset sporadic psoriasis had extensive disease. When compared with patients who had early onset sporadic psoriasis, patients with early onset familial psoriasis had a higher risk of having extensive disease. High prolactin levels were detected only in 3 female patients in the psoriatic group. All of the patients in the control group had normal serum prolactin levels. Conclusion: There was not a statistically significant difference at serum prolactin levels when sex matched pairs of control and psoriasis group were compared.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Lale Taşkentli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal›
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Psoriazisli Hastalarda Hastalığın Başlangıç Yaşı, Aile Öyküsü Ve Lezyon Yaygınlığı Arasındaki İlişki Ve Serum Prolaktin Düzeyleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 22(4)
Geliş Tarihi : 04.10.2005, Kabul Tarihi : 23.08.2006
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme