Pulmoner Hıpertansıyonlu Kronık Hipoksemik Hastalarda Plazma Atrial Natrıüretık Peptid

Mecit Suerdem,Sebahattin Ateşal,Ebubekir Bakan,Hüseyin Şenocak,Ramazan Yiğitoğlu,Ümit Özbek

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 559-563
ÖzetiKronik hipoksemik pulmoner hipertansiyonlu 10 kronik obstrüktif akciger hastalık!, olguda yenik: kan pla:ma atrial natriüretik peptid (ANI') kon-santrasyonları ö•üldü ve pulmoner hemodinanü bulgulartyla ilişkisi değerlendirildi. Olguların plaz-ma ANP değerleri (117.3± 19.9 pgInd) 10 suğlıklıya ait değerlere (79.4-±4.5 pglml) göre anlamlı de-recede yüksek bulundu (p<0.05). Plasma atrial nat-riüretik peptid seviyesi ile ortalama pulmoner arter basınçları arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon (r= 0.54; p<0.05) olmasına rağmen, sağ atrium ba-stıkları arasında ilişki tesbit edilmedi (r= 0.24; ~.05) . Bu sonuçlar, atrial naıriüretik peptidin pulmoner hipertansiyonda pulmoner arter basıncı vartışma paralel bir şekilde sekrete edildiğini ve do-layısıyla fi:yopatolojide rolü olabileceğini gös-termektedir.

 

Plasma atrial natriüretic peptide (ANI)) levels were assayed by radioimmunossay method after ini-munoextraction in ten patients with chronic hypo-xemic pulmonary hypertension, and the relation of AN? to hemodyıtamir findings was evaluated. ANP levels in pallents (117.3±19.9 pg/ml) were higher than in 10 matched controls (79.4±.4. pglınl) (p<0.05). Although the correlatioıı beiween AIVP and mean pulmonary arterial pressure was sta-tistically signıficant (r=0.54; p<0.05) in patients, there was no significant difference between ANI' and right anlat pressure (r=0.24; p>0.05). It was
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mecit Suerdem, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pulmoner Hıpertansıyonlu Kronık Hipoksemik Hastalarda Plazma Atrial Natrıüretık Peptid, Araştırma makalesi,
, Vol.8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco