Ratlarda Çinko Eksikliğinin Bazı Hormonlar Üzerine Etkisi

Cem Şeref Bediz,Abdulkerim Kasım Baltacı,Ali Muhtar Tiftik,Hüsamettin Vatansev,Mürsel Gökçen

  •  Yıl : 1999
  •  Cilt : 15
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 59-63
Özeti Bu çalışmada, çinko eksikliğinin ratlarda bazı hormonal parametreleri nasıl etkilediği araştırıldı. Araştırma 3 hafta süreyle çinko eksik diyetle beslenen deney grubu (n=10) ve normal diyetle beslenen kontrol grubu (n=9) olmak üzere toplam 19 adet Spraque Dawley cinsi 6 haftalık erkek ratlar üzerinde gerçekleştirildi. Üç haftanın sonunda deney hayvanlarından alınan kan örneklerinde serum çinko, büyüme hormonu, serbest ve total T3 ile T4, TSH, serbest ve total testosteron tayinleri yapıldı. Araştırmanın sonunda genel olarak elde edilen bulgular 3 haftalık çinko eksikliğinin ratlarda, büyüme hormonu ve total T4 seviyeleri üzerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmazken, serbest ve total T3, serbest T4, TSH, serbest ve total testosteron düzeylerini önemli ölçüde azalttığını ortaya koy­ maktadır.

 

İn thls study, vve aimed to determine the effects of zinc deficiency on some hormonal parameters in rats. The in- vestigation was carried out on subjects which vvere 6-week-old Spraque Dawley rats. The first group of rats (n=9) vvere fed with a diet lack of zinc for 3 vveeks (n=10). The second group got a normal diet as Controls (n=10). At the end of three vveeks, zinc, grovvth hormone, free and total T3 and T4, TSH, free and total testosterone levels vvere determined in sera. On the vvhole, the data evaluated in the study indicated that zinc deficiency for 3 vveeks did not cause to any significant alteration in grovvth hormone and total T4 levels.. Hovvever, there vvas significant decline in free and total T3, free T4, TSH, free and total testosterone.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Cem Şeref Bediz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ratlarda Çinko Eksikliğinin Bazı Hormonlar Üzerine Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 15(2)
Geliş Tarihi : 05.10.1999, Kabul Tarihi : 05.10.1999
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme