RETROPERaONEAL-KiTLELERE ETKIN BiR CERRA-Hi ULASIM YOLU : MODiFiYE TORAKOABDOMINAL YOL

ALİ ACAR, RECAİ GÜRBÜZ, ŞÜKRÜ ÇELİK, Mehmet Özeroğlu, Ercüment Y. Acarer, Şenol Ergüney

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 367-369
1984 - 1994 villarm arasmnda Seljuk Oniversitesi Tip Fakiiltesi Uroloji Kliniginde retroperitoneal kitle = tmedeniyle 41 hasta opere edildi. Ope-rasyonlarda 15 hastaya (midline) orta hat, 11 has-taya paleintedial, 10 hasta-ya mock he to-rakoabdominal. hastaya subkostal (flank) insizyonu uygulandt. Cerrahi vaklasimlar postoperatif erken. am-bulasyon, 1110thidite. haStanede kcliq siiresi ye in-sizyonua bagim erken ye gel: komplikasyonlar yä-nilyle degerlendirildi. Rerroperironeal kitlelerde modifiye to-rakoabdominal illSi.7)M11111, ci ellikle transperitoneal anterior midline ye paramedian insilvonlara gosterdigi belirlendi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
RETROPERaONEAL-KiTLELERE ETKIN BiR CERRA-Hi ULASIM YOLU : MODiFiYE TORAKOABDOMINAL YOL
, Vol. 10 (3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;