Retroperaoneal-Kitlelere Etkın Bir Cerra-Hi Ulasım Yolu : Modifiye Torakoabdomınal Yol

Recai Gürbüz,Ali Acar,Şükrü Çelik,Mehmet Özeroğlu,Şenol Ergüney,Ercüment Y. Acarer

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 367-369
Özeti 1984 - 1994 villarm arasmnda Seljuk Oniversitesi Tip Fakiiltesi Uroloji Kliniginde retroperitoneal kitle = tmedeniyle 41 hasta opere edildi. Ope-rasyonlarda 15 hastaya (midline) orta hat, 11 has-taya paleintedial, 10 hasta-ya mock he to-rakoabdominal. hastaya subkostal (flank) insizyonu uygulandt. Cerrahi vaklasimlar postoperatif erken. am-bulasyon, 1110thidite. haStanede kcliq siiresi ye in-sizyonua bagim erken ye gel: komplikasyonlar yä-nilyle degerlendirildi. Rerroperironeal kitlelerde modifiye to-rakoabdominal illSi.7)M11111, ci ellikle transperitoneal anterior midline ye paramedian insilvonlara gosterdigi belirlendi.

 

41 patients with retroperitoneal mass were ope-rated in the Selcuk University medical Faculty Uro-logy' Clinic between 1984-1994. For 15 patients midline approach, for 11 patients paramedical app-roach, for 10 patients ntodllied thoracoabdominal approach, for 4 patients subcostal flank approach were applied_ Surgical tipproaches. early ambulation, mor-bidity, days of hospitilization, early and late comp-lications due to incision were evaluated. More succesfill results are obtained with 1110- dified ihOraCOabdOillinal approach titan other app-roaches for retroperitoneal amasses.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Recai Gürbüz, selçuk üniversitesi meram tıp fakültesi üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Retroperaoneal-Kitlelere Etkın Bir Cerra-Hi Ulasım Yolu : Modifiye Torakoabdomınal Yol, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme