Romatoid Artritli Kadın Hastaların Akciğerlerinin Değerlendirilmesinde Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Önemi

Nazife Güyen,Hüseyin Uysal,Yahya Paksoy

  •  Yıl : 2002
  •  Cilt : 18
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 163-166
Özeti Amaç: Bu çalışmada, Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) değerlendirmesine göre patolojik akciğer bulguları olan ve olmayan Romatoid Artrit (RA)’H kadın hastaların solunum fonksiyonları karşılaştırılarak YRBT ve solunum fonksiyon test sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya yaşları 16-66 arasında değişen 32 kadın RA’li hasta ve 19 kontrol olmak üzere toplam 51 gönüllü katıldı. Katılanlara önce so­ lunum fonksiyon testleri (SFT) yapıldı. Akciğer YRBT’leri çekildi. Bulgular: YRBT’de patolojik görüntü olup olma­ masına göre RA’li hastaların SFT’leri kontrollerle karşılaştırıldı. Patolojik görüntüsü olan hastalar olmayanlarla kıyaslandığında FVC, FEV1, FEFo^g.yg, FEFo/o5q, FEF^-yş.gş değerlerinde anlamlı farklılık görülürken (p<0.05), patolojik görüntüsü olmayan hastalar, kontrollerle karşılaştırıldığında anlamlı değişiklik olmadığı görüldü. Sonuç: RA’li kadın hastaların YRBT inceleme sonucunda, akciğerlerinde patolojik görüntüsü olan RA’li hastaların SFT’de de bozukluklar görüldü. SFT’nin de YRBT tetkiki gibi değerli sonuçlar verebileceği kanaatine varıldı.

 

Objective: Evaluation of pulmonary function of female patients with rheumatoid arthritis (RA) with or without pathological findings and comparision made according to high resolution computed tomography (HRCT) were also included to the study. Methods: Total 51 volunteers thirty-two female RA patients and 19 control subjects ali ranged from 16 to 66 years of age were studied. AH patients and subjects first performed pulmonary function test (PFT). Chest x-ray films, HRCT of lung were obtained for both patients and Controls. Results: Patients with RA were divided into two groups: the ones who had pathologic findings on their lung according to HRCT, and the ones who had not. PFT values of both groups were compaired with Controls. FVC, FEV-f, FEF25-75% a n d F E F 75-85% values were significantly different in patients with pathologic findings as compared with the ones who had no pathologic findings (p<0.05). There were no significant difference between the patients with no pathologic findings and the Controls. Conclusion: Following the HRCT inspection of RA patients some changes of PFT were observed in RA patients with some pathological findings on their lungs. İt has been concluded that PFT should give as useful criteria as HRCT.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nazife Güyen, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Romatoid Artritli Kadın Hastaların Akciğerlerinin Değerlendirilmesinde Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Önemi, Araştırma makalesi,
, Vol. 18(3)
Geliş Tarihi : 17.04.2002, Kabul Tarihi : 06.09.2002
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme