Romatoid artritli kadın hastaların akciğerlerinin değerlendirilmesinde yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ve solunum fonksiyon testlerinin önemi

HÜSEYİN UYSAL, YAHYA PAKSOY, Nazife Güyen

  • Yıl : 2002
  • Cilt : 18
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 163-166
Amaç: Bu çalışmada, Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) değerlendirmesine göre patolojik akciğer bulguları olan ve olmayan Romatoid Artrit (RA)’H kadın hastaların solunum fonksiyonları karşılaştırılarak YRBT ve solunum fonksiyon test sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya yaşları 16-66 arasında değişen 32 kadın RA’li hasta ve 19 kontrol olmak üzere toplam 51 gönüllü katıldı. Katılanlara önce so­ lunum fonksiyon testleri (SFT) yapıldı. Akciğer YRBT’leri çekildi. Bulgular: YRBT’de patolojik görüntü olup olma­ masına göre RA’li hastaların SFT’leri kontrollerle karşılaştırıldı. Patolojik görüntüsü olan hastalar olmayanlarla kıyaslandığında FVC, FEV1, FEFo^g.yg, FEFo/o5q, FEF^-yş.gş değerlerinde anlamlı farklılık görülürken (p<0.05), patolojik görüntüsü olmayan hastalar, kontrollerle karşılaştırıldığında anlamlı değişiklik olmadığı görüldü. Sonuç: RA’li kadın hastaların YRBT inceleme sonucunda, akciğerlerinde patolojik görüntüsü olan RA’li hastaların SFT’de de bozukluklar görüldü. SFT’nin de YRBT tetkiki gibi değerli sonuçlar verebileceği kanaatine varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Romatoid artritli kadın hastaların akciğerlerinin değerlendirilmesinde yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ve solunum fonksiyon testlerinin önemi
, Vol. 18 (3)
Geliş Tarihi : 17.04.2002, Kabul Tarihi : 17.04.2002, Yayın Tarihi : 01.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;